Ferlizzer fan grinzen en in foarbyld foar de mienskip: Epke Zonderland hâldt der nei 20 jier mei op

24 jul 2021 - 22:14

In foarbyld foar de topsport én de maatskippij, ferlizzer fan grinzen, in turner dy't alles hat: broer Herre Zonderland en turncoach Tjalling van den Berg komme hast kompliminten tekoart om de karriêre fan de Lemster turner te omskriuwen.

Foto: ANP

"Mear siet der net yn. Hy hat it maksimale derút helle," ferwiist broer Herre Zonderland nei de allerlêste oefening fan Epke Zonderland. Sneon kaam der in ein oan in lange en foaral hiel suksesfolle karriêre. "En dan is it ek it momint om werom te sjen." Dat der nochal wat is om op werom te sjen, wit ek Herre: "Tweintich jier hast, potferdikke! Hy hat wol wat delsetten."

Herre Zonderland

'De Liuw fan De Lemmer' kaam as jonkje binnen by turncoach Tjalling van den Berg binnen, mei syn twa bruorren. "Johan wie wat oan de slappe kant, Herre doarde net safolle en Epke waard faak nei foaren skood as der wat nijs barre moast", sa seit Van den Berg. "Epke doarde eins alles. Hy hy fysiek en mentaal alles, hy die dingen dy't net foar mooglik holden waarden."

Hy hie fysyk en mentaal alles, hy die dingen dy't net foar mooglik holden waarden.

Tjalling van den Berg

Ien fan de earste grutte súksessen foar Epke wie syn nominaasje foar de Olympyske Spelen fan 2008. "Ik hie stikem hieltyd meirekkene, ik wist hiel gau dat er him pleatst hie", seit Herre Zonderland. "Dat wie foar it earst sûnt tachtich jier."

Dêrmei slagge in projekt dêr't de famylje al tiden mei dwaande wie. "Wy woene nei de Olympyske Spelen, en op in geven momint hiene wy troch dat Epke dat helje koe", sa fertelt Herre.

Yn de jierren dernei kaam súkses nei súkses. It hichtepunt foar Van den Berg wie it goud op de Olympyske Spelen yn Londen. "Dêr liet hy trije flechteleminten efter inoar sjen. Dat koe dêrfoar eins net. Mar dêrfoar haw ik ek al safolle flow-mominten by him sjoen. As jonkje al."

De famylje Zonderland hie jierren nei dat gouden momint ta wurke, seit Herre. "It wie it momint dat it barre moast, en it lukte."

De gouden plak yn Londen makke troch it hiele lân fan alles los. "Het mooiste kippenvelmoment uit mijn leven", sa seit in harker fan Omrop Fryslân Radio. En: "Dêr kinne de Friezen bearegrutsk op wêze."

(Advertinsje)
(Advertinsje)