Besunigings handicapteferfier

24 jul 2012 - 16:10

De besunigings op it handicapteferfier meie trochgean. Dat hat de rjochter yn koart pleit bepaald. De besunigings wienen ôfpraat yn it 'Lente'-akkoart.

It ferfier fan handicapten nei de deibesteging sil no kombinearre of sels foar in part skrast wurde moatte, sa seit Noorderbrug, de organisaasje foar minsken mei in beheining of groanyske sykte.

(Advertinsje)
(Advertinsje)