Publyk frege nei 'groeiende poepsporen' by nêsten fan toersweltsjes

11 maaie 2021 - 13:55

Vogelbescherming Nederland wol in better byld krije fan de briedplakken fan toersweltsjes. Sa kinne dizze plakken better beskerme wurde. De organisaasje freget minsken dêrom om, tusken heal maaie en heal july, troch te jaan wannear't se in nêst fan in toersweltsje tsjinkomme yn harren doarp of stêd.

Foto: ANP

Toersweltsjes briede yn Nederlân benammen yn gebouwen. Neffens de fûgelbeskerming ferdwine hieltyd faker nêsten, om't huzen better isolearre wurde. "Om ervoor te zorgen dat gierzwaluwen plekken houden om te broeden moet er tijdens renovaties rekening gehouden worden met de beschermde gierzwaluwnesten. Om de nestplaatsen in kaart te brengen wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd. Maar er is nog veel onbekend over de nestplaatsen van gierzwaluwen", seit Femke Jochems fan Vogelbescherming Nederland.

'Groeiende poepsporen'

Minsken dy't helpe wolle, krije neffens de fûgelbeskerming gjin drege put. "Een gierzwaluw in de lucht kun je in de gaten houden door te kijken onder welke dakpan of in welke neststeen de vogel naar binnen vliegt. Ook holle goten, kantpannen of dakbekistingen zijn favoriete nestlocaties. Locaties als nestplaats kunnen worden doorgegeven als een gierzwaluw daadwerkelijk een invlieg-opening ingaat, als roepende vogels of piepende jongen te horen zijn hoort op de plek waar het nest zich bevindt en ook als duidelijk 'groeiende' poepsporen van de gierzwaluw te zien zijn onder het nest."

(Advertinsje)
(Advertinsje)