Winterblog snein 7 febrewaris: diken bliuwe sjippeglêd

07 feb 2021 - 21:52

Snein jildt de hiele dei koade read yn hiel Nederlân. It KNMI hat it waaralarm ôfkundige fanwege langduorjende sniefal, in hurde wyn en matige froast. Troch de eastewyn is der sniejacht: dêrtroch kinne sniedunen ûntstean. Op guon plakken yn Fryslân is it sjippeglêd. Folgje yn dit liveblog de situaasje yn de provinsje fan minút oant minút.

Dit liveblog is ook in het Nederlands te volgen.

21:46
Tank foar it folgjen

It is sneintejûn noch hieltyd sjippeglêd op de Fryske diken. Snieskowers en struiweinen ride troch de provinsje, mar it is dreech om de diken sniefrij te krijen. Der lizze in soad sniedunen op en njonken de diken. Boppedat is de delslach noch net út de loft. Tink derom dus!

Hjirmei slute we it liveblog fan dizze snein ôf. Tank foar it folgjen. Moarn wer in liveblog oer it winterwaar yn Fryslân.

21:44
Qbuzz rydt net

De bussen fan ferfierder Qbuzz ride sneintejûn en moandeitemoarn net. Dat giet om bussen yn Grinslân en Drinte, mar ek de bus fan Grins nei Drachten.

Moandeitemoarn om 10.15 besjocht Qbuzz de situaasje wer.

20:51
It bliuwt glêd op de dyk

De A31 tusken Ljouwert en Dronryp

20:34
Protte rjochtsaken geane net troch

In hiel soad rjochtsaken geane moandei net troch fanwege it winterwaar. Sawat alle sittingen fan it hôf Arnhem-Ljouwert geane net troch, meldt rechtspraak.nl. "Het KNMI heeft code oranje afgegeven, veel treinen vallen uit, dus is het niet verantwoord om mensen naar zittingen toe te laten komen", skriuwe se.

20:28
Dochs maratons?

Reedrydbûn KNSB is bliid mei it pleit om in 'bubbel' te meitsjen foar reedriders, sadat der dochs maratons op natueriis holden wurde kinne. Dat seit Willem Hut, kompetysjelieder fan it maratonreedriden yn reaksje op útspraken fan Patrick Wouters fan House of Sports. Dy rôp snein de polityk yn Den Haag op om "dit cadeautje van de natuur niet voorbij te laten gaan".

20:17
Basisskoallen dochs ticht

In tal basisskoallen, dy't moarn nei in tydlike lockdown wer iepen mei, bliuwt dochs ticht. Se dogge dat fanwege it winterwaar. Yn alle gefallen alle skoallen fan skoalkoepel Arlanta yn Noardeast-Fryslân en Dantumadiel bliuwe ticht. Itselde jildt foar Noventa, dat yn Achtkarspelen sit.

En ek de Master Frankesskoalle yn Earnewâld giet moandei net iepen. "Us masters en juffen moatten allegear oer smelle tagongsdykjes nei Earnewâld ta komme", seit direkteur Chris van Hes tsjin RTV NOF. "Dat fyn ik mei de snie en glêdens net ferantwurde. Dêrom ha ús skoalbern moarn noch in ekstra dei frij krigen."

De skoallen fan Proloog yn Ljouwert en omjouwing geane yn prinsipe wol iepen, seit direkteur Albert Helder. De Montessori-skoalle en de Eestroom fan Proloog yn Ljouwert bliuwe wol ticht, want tal fan leararen moatte fan bûten de stêd komme.

Middelbere skoallen

Tal fan middelbere skoallen wiene foar in grut part al ticht, mar foar eksamenlearlingen en guon oare útsûnderingen wol beheind iepen. Moarn bliuwe de measten hielendal ticht. Dat jildt ûnder oare foar de skoallen fan it Lauwers College, it Liudger, it Stellingwerf College (oant en mei woansdei), Sevenwolden, it Dockinga College, Piter Jelles De Dyk, it Comenius Zamenhof, it Linde College en it AMS yn Frjentsjer.

19:57
Feilichheidsregio's: maatregels goed neilibbe

De coronamaatregels binne snein yn de sniewille goed neilibbe, seit it Veiligheidsberaad, dêr't alle 25 feilichheidsregio's yn sitte. "In de meeste veiligheidsregio's is een grote hoeveelheid sneeuw gevallen. Dit leidde in veel gevallen tot sneeuwpret; wandelende mensen en spelende kinderen domineerden het straatbeeld. Gelukkig hielden verreweg de meeste mensen zich hierbij goed aan de coronamaatregelen", seit it Veiligheidsberaad.

"Natuurlijk was het op sommige plekken zoals bijvoorbeeld in parken wat drukker dan normaal, maar dit heeft niet tot noemenswaardige problemen geleid, behalve dan dat de sneeuw en de vorst wel ernstige beperkingen op het verkeer hadden en hebben. Het advies om niet onnodig op reis te gaan blijft onverkort van kracht."

19:04
Moandei gjin moarnskranten, wol online
It gebou fan de Fryske kranten - Foto: Kappers Media

De measte minsken mei in abonnemint op de krante krije moarnier de krante net op 'e matte. De ekstreme waarsomstannichheden meitsje it net mooglik om moandei de moarnskranten te besoargjen, seit in wurdtfierder fan DPG Media. "Door het huidige winterweer achten de uitgeverijen het niet verantwoord om chauffeurs, distributeurs en bezorgers de weg op te sturen", seit in wurdfierder.

It giet om alle titels fan DPG en it Mediahuis. Dat binne guon in soad lanlike kranten, mar ek de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd. De LC seit wol dat abonnees de krante online lêze kinne.

(Advertinsje)
(Advertinsje)