Fersefilla: in fers mei meardere lagen

24 maaie 2017 - 07:00

Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze. Diel 12: Tytsy Willemsma, EU-fertsjintwurdige út Boarnwert, oer it fers In memoriam Pieter. Dit fers skreau in óare Tytsy Wijngaarden, de dichteres, doe't dy har broer ferstoar. Willemsma lêst it fers foar by it 'timpeltsje fan Ids', it keunstwurk dat de seedyk as it ware op hannen draacht. Keunstner Ids Willemsma is har omke fan heitekant, Tytsy Wijngaarden tante fan memmekant. Sa falt alles gear.

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)