Nieuwe Friese muziek op Eurosonic

14 jan 2017 - 13:29

Friese Lente in Groningen

De Friese Lente is een presentatie van nieuwe Friese muziek op het festival Eurosonic/Noorderslag in Groningen. Er is al een programma met wat meer gevestigde en meer mainstream-bands. De avond in I.Turn.It in de Oosterstraat is een selectie van wat meer alternatieve muziek van beginnende bands. Het programma begon met poëzie met rock van de Tigers fan Greonterp. Dat werd gevolgd door Fonkelende Vertraging met zangeres Kim Dekker. Daarna gaf het R&B-duo FUNC uit Friesland en Finland een optreden. Het dames-duo O, Kutjes sloot de goed bezochte avond af. Bij hun show worden volwassen mannen gereduceerd tot hormonale pubers.

Tigers fan Greonterp op Eurosonic

Finster op Fryslân was erbij en deed verslag van het evenement. Het werd georganiseerd werd door Stichting Friesland Pop, de Popfabryk en Welcome to the Village. Verslaggever Ronnie Porte sprak bij de Friese Lente ook met dichter Elmar Kuiper. Hij is frontman van de Tigers fan Greonterp en hij vertelde over de band en zijn poëzie.

Fryske Maitiid yn Grinslân

De Friese Lente is in presintaasje fan nije Fryske muzyk op it festival Eurosonic/Noorderslag yn Grins. Der is al in programma mei wat mear renomearre mainstream-bands. De jûn yn I.Turn.it yn de Oosterstrjitte is in seleksje fan bands en artysten dy't wat alternativer en begjinnender binne. It wie in grut ferskaat oan popmuzyk. It programma begûn mei poëzy en rockmuzyk fan de Tigers fan Greonterp. Dat waard folge troch Fonkelende Vertraging mei sjongeres Kim Dekker. Dêrnei joech it R&B-duo FUNC út Fryslân en Finlân in optreden. It frouljus-duo O, Kutjes wie de ôfsluter fan dizze goed besochte jûn. By harren show wurde folwoeksen manlju redusearre ta hormonale pubers.

Tigers fan Greonterp op Eurosonic

Finster op Fryslân wie derby en die ferslach fan it evenemint. It waard organisearre troch Stichting Friesland Pop, de Popfabryk en Welcome to the Village. Ferslachjouwer Ronnie Porte spruts by de Friese Lente ek mei dichter Elmar Kuiper. Hy is frontman fan de Tigers fan Greonterp en hy fertelde oer de band en syn poëzy.

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)