Oan de râne fan de wrâld

20 nov 2016 - 09:00

Fan wa is dit lan? De Hynsteman 
Oan de ein fan it bewenne part fan Skylge, dêr't de bus draaie moat en de dyk ophâldt, leit it doarpke Oosterend, mei sa'n 250 bewenners. Dêr achter leit it bûtendykse natuergebied de Boschplaat, Europeesk natuerreservaat en sûnt 2015 ek it earste Dark Sky Park fan Europa.

Makke troch Larissa Lokenberg 

Oant it begjin fan de 20 ste iuw wie it lân rûnom Oosterend boerelân, dêrnei waard it toerisme hieltyd wichtiger. Anne Bierema is soan fan Fryske âlders dy't yn de jierren '50 nei Oosterend kamen, om dêr in buorkerij mei melkkij te begjinnen.

Hy en syn frou hawwe it bedriuw yn 2005 oernommen en it feroare yn in agrotoeristysk bedriuw, dêr't duorsumens as reade tried trochinne rint.

Op het eind van het bewoonde deel van Terschelling, daar waar de bus draaien moet en de weg ophoudt, ligt het dorpje Oosterend, met ongeveer 250 inwoners. Daar achter ligt het buitendijkse natuurgebied de Boschplaat, Europees natuurreservaat en sinds 2015 ook het eerste Dark Sky Park van Europa.

Tot het begin van de 20 ste eeuw was het land rondom Oosterend boerenland, daarna werd het toerisme steeds belangrijker.

Anne Bierema is zoon van Friese ouders die in de jaren '50 naar Oosterend kwamen, om daar een boerenbedrijf met melkkoeien te runnen. Hij en zijn vrouw hebben het bedrijf in 2005 overgenomen en het veranderd in een agrotoeristisch bedrijf, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)