Fiel de nacht: Jannewietske de Vries

05 jul 2016 - 15:09

Fiif nachten lang wie Bart Kingma op Flylân. Hoe soesto dyn moaiste nacht trochbringe wolle? frege hy oan fiif gasten. Mei âld-deputearre Jannewietske de Vries prate hy de nacht troch. Yn juny 2016 Live op Finster, no folslein werom te sjen.

Hoe grut is de teloarstelling fan in frou dy't har yn in pear jier tiid ûntwikkele as in boechbyld fan Fryslân, mar dêrnei spikerhurd ôfskoudere waard? Hat har driuw om de provinsje foarút te helpen altyd ynteger west of is se fallen yn it mes fan eigen ambysjes en misrekkening? Of siet se gewoan by de ferkearde partij? En hoe hat se harsels wer weromfûn, nei in dramatysk jier. Sille we har ea weromsjen yn bestjoerlik Fryslân? En der wie noch wat mei in Kulturele Haadstêd...

Diel 1 (21.00 - 00:00 oere)

Diel 2 (0.00 - 03:00 oere)

Diel 3 (03.00 - 06:00 oere)

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)