5 E's centraal in Strategisch Bedrijfsplan

19 nov 2015 - 05:00

Veel bedrijven rekenen zich nu al rijk aan de extra inkomsten die Culturele Hoofdstad tot, in en na 2018 Friesland moet brengen.

Ondertussen moet de organisatie van Culturele Hoofdstad proberen om vooraf de eindjes aan elkaar te knopen. Er moet op veel borden tegelijk geschaakt worden om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.
Daarom is een Strategisch Bedrijfsplan opgesteld, waarin de bovengenoemde E-woorden richting geven aan de werkwijze.

Tekst: Wout Gerstel - Illustraties: LWD2018

Europa   -   VERBONDEN MET EUROPA

Ecology   -   DUURZAME TOEKOMST

Empowerment   -   IEDEREEN DOET MEE

Entrepreneurship   -   KANSEN VOOR ONDERNEMERS

Experience   -   GASTVRIJE OMGEVING

In deze rubriek Economie van Finster op Fryslân zullen we de komende tijd uitgebreid stil staan bij de actualiteit rond de bovenstaande 5 E-woorden. Wat merken we in de praktijk in het kader van LWD2018 van Europa, Ecology, Empowerment, Entrepeneurship en Experience? Met Finster op Fryslân proberen we daar inzicht in te krijgen.

Begroting LWD2018

De Meerjarenbegroting van LWD2018 is gebaseerd op het Bidbook.     Het totale bedrag is

€ 74.300.000

Er is afgesproken dat er niet meer geld wordt uitgegeven, dan er beschikbaar is of nog binnen komt. De planning in het Strategisch Beleidsplan van LWD2018 gaat uit van de volgende cijfers.

  • Voor evenementen is € 53 miljoen gepland.
  • € 10,5 miljoen is begroot voor marketing en communicatie
  • Participatie, empowerment en legacy worden geschat op € 2,2 miljoen
  • Voor de organisatie van LWD2018 is € 4,4 miljoen genoteerd
  • Evaluatie en monitoring worden begroot op € 1,7 miljoen
  • € 2,5 miljoen staat genoteerd voor onvoorzien

Financiering door overheden en bedrijfsleven

Gemeente Leeuwarden (€ 5,9 miljoen) en Provincie Fryslân (€ 15,8 miljoen) nemen een groot deel van de financiering voor hun rekening.

De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken hebben in totaal een bedrag van €7,5 miljoen toegezegd.

De bijdrage van de Europese Unie bestaat uit een vaste bijdrage van 1 miljoen en een prijs van 1,5 miljoen euro, die definitief wordt toegezegd in 2017, op basis van onder andere de kwaliteit van het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

De activiteiten in 2018 vinden voor naar schatting 50% plaats buiten de stad Leeuwarden. In het bidbook is daarom, op basis van intentieovereenkomsten met de overige Friese gemeenten, een inschatting opgenomen voor de realisatie van deze activiteiten.

In 2015 is gebleken dat deze middelen (€ 11,6 miljoen en € 4 miljoen in natura) voor een deel gereserveerd zijn door betrokken gemeenten.

Leeuwarden Fryslân 2018 moet voor een belangrijk deel gefinancierd worden door het bedrijfsleven (€ 11 miljoen en € 4 miljoen in natura)

Met fondsenwerving, zoals externe subsidies, moet € 5 miljoen bijeen gebracht worden. Uit de verkoop van toegangskaarten en merchandising wordt een opbrengst van € 2 miljoen verwacht.

Partners van 2018

Het bedrijfsleven kan op verschillende manier deelnemen aan LWD2018. De organisatie heeft drie niveaus van partnerschap.

Level 1 Officieel Partner
LWD2018 streeft er naar om minimaal 2 Officiële Partners te werven. Grote landelijk opererende bedrijven, die hun naam aan Culturele Hoofdstad willen verbinden en daar minimaal € 1 miljoen bijdragen.

Level 2 Partner
Wie minder te besteden heeft of voorzichtiger met sponsorgeld wil omgaan, kan Partner worden voor een bedrag vanaf € 500.000. LWD2018 hoopt met tussen de 15 en 20 Partners aan de slag te gaan. Naast een partnerschap met uitsluitend een financiële bijdrage is het ook mogelijk dat bedrijven of organisaties tot maximaal 90% in natura deelnemen.

Level 3 Club2018
Voor middelgrote en kleine bedrijven heeft LWD2018 CLUB2018. Minimaal 2000 MKB-bedrijven kunnen lid worden van CLUB2018.
Zij betalen € 2.018,- en krijgen het exclusieve gebruiksrecht van het logo "Officieel Sponsor 2018". Bovendien krijgen de leden van CLUB2018 de mogelijkheid om hun product of dienst toe te voegen aan de merchandising op de website van 2018.nl.

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)