Piet Paulusma 35 jier by Omrop Fryslân: "It waar stiet op it earste plak"

01 des 2020 - 07:00

Op de dei ôf 35 jier lyn makke waarman Piet Paulusma syn debút by Omrop Fryslân op de radio. Hy naam it moarnswaarberjocht oer fan Hans de Jong fan De Gordyk. It wie it begjin fan in lange karriêre dy't him wrâldferneamd makke yn Nederlân.

In blomke foar Piet

"Piet syn ynteresse yn it waar begûn ein jierren 70. Doe die hy in kursus fan Teleac." Joke Hofstee, de eardere frou fan Piet Paulusma, wit eins net better dat it waar altyd foarop stiet yn syn libben. "Dy kursus bin ik begûn nei in jûn stappen mei in freon yn Frjentsjer", seit Piet Paulusma. "Dat wie mei de sniewinter. It reinde earst, dêrnei gie dat oer yn izel. Ik sei doe: dit giet mis. En de folgjende dei hiene we in pak snie en koe net ien nei it wurk. Doe tocht ik: dit kin ik wol."

Waarnimmingen

Joke: "Piet kocht de boeken, mar hie gjin tiid om it op telefyzje te folgjen." Hy waard waarnimmer: "Piet wurke doetiids noch by de PTT. Syn dei begûn altyd mei in kuier nei it waarhúske yn Frjentsjer. Dat stie by Blomketerp." De waarnimmingen joech hy troch oan Hans de Jong, de man dy't hy letter opfolge.

Piet Paulusma 35 jier by Omrop Fryslân

Waarberjocht fan Piet Paulusma

Letter ferhuzen Piet en Joke nei Hjerbeam. Dêr waard alles wat serieuzer. Piet waard lid fan de Dútske waartsjinst en kocht in grutte swiere printer om waarkaarten út te draaien. Hy regele sels dat hy wittenskiplike begelieding krige foar it better ynsjoch krijen yn it waar.

De earste waarberjochten makke Piet Paulusma foar de Franeker Courant. Dêrnei kaam de radio, it Friesch Dagblad, RTV Noord en tal fan oare media. Yn 1994 ferskynde hy foar it earst op telefyzje. Hy makke it wykeinwaarberjocht foar Omrop Fryslân.

Wy hawwe hiel faak op fakânsje west en dan kaam Piet yn it wykein. Dêr wenne je oan.

Joke Hofstee, eardere frou fan Piet

It waar hat ek in kearside foar syn famylje, seit Joke Hofstee. "It waar stie en stiet altyd op it earste plak. Wy hawwe hiel faak op fakânsje west en dan kaam Piet yn it wykein. Dêr wenne je oan. Mar, hy wie der jûns altyd om de bern foar te lêzen. Dan kombinearre hy Jip en Janneke mei ferhalen dy't hy sels meimakke."

Soad minsken oer de flier

Op de fraach wat it waar de famylje Paulusma brocht, antwurdet Joke: "In soad minsken oer de flier. Dat fyn ik noflik. Bygelyks yn de winters. Dan hie Piet de wrâld oan sjoernalisten op besite. Prate hy mei de ien dan siet de folgjende ôfspraak by my oan de kofje." Mar de groeiende bekendheid hie ek in skaadside. Sadree't Piet ferneamd waard yn Nederlân kaam ek de rabberijparse om 'e hoeke: "Tsjin wil en tank steane je dan midden yn de belangstelling. Dat hie om my net hoegd", seit Joke.

(Advertinsje)
(Advertinsje)