Wat vind jij het mooiste Friese woord? Honderden suggesties kwamen binnen

26 aug 2020 - 16:55

De Friese taal leeft, dat blijkt maar weer als je vraagt naar het mooiste Friese woord. Die oproep is zowat 'ontploft' op sociale media en radio bij Omrop Fryslân. Honderden suggesties kwamen binnen op Facebook, op de poll op Instagram en op de app.

Foto: Omrop Fryslân

Iedereen heeft wel een favoriet woord: dat kan een 'ludiek' woord zijn, een grappige vertaling zoals 'izeren lûkbealch' voor locomotief, maar ook authentieke Friese woorden zijn veel ingezonden, daar zitten ook minder bekende woorden bij.

Uiteraard is zo'n verkiezing volledig subjectief, en is het lastig om uit zoveel moois te kiezen. Daarom hebben we twee categorieën bedacht: een voor een hilarische 'verfriesing' en een voor een authentiek Fries woord dat je niet zo vaak meer hoort.

De winnaars:

  • flean-lâns-de-wei-wetter (benzine), ingezonden door Alie Pitoy-van der Veen
  • ornaris (yn 'e regel), ingezonden door Sjoerd

Een selectie van ingezonden suggesties:

doarmje, omtoffelaaien, donderdeldoekje, ferdivedaasje, poppeslok,
útnaaibultsje, krûpelhintsje, twirre, rûchskerne, njonkenlytsen, fjouwerje, bernejister, tûk, smûkskaadzjend, twallingmûtske, fernoege, halje-trawalje, sabeare, swilkje,
bjusterbaarlik, babbelegûchjes, fertutearze, sykhelje, oankrûperswaar, harkenieltsje,
tûkelteammen, nútsjesmoar, pikestjelp, bargebiten, skytskoarje, neigesetsje, touterje,
okkerjiers, nokkerbeantsje, bûsgroentsje, grutsk, snoadfoan, risselwaasje meitsje, bjusterbaarlik, bûtensitterswaar, hearegodsblokken, widze, tusearten,
tútsjebekjeboartsje, baitsjebokse, snútkapke, argewaasje, skytskoarje.

Trefwoorden: 
fries taal poll
(Advertentie)
(Advertentie)