Dit moet er gebeuren om een nieuwe containerramp te voorkomen

25 jun 2020 - 22:45

Om de risico's op een nieuwe containerramp zo klein mogelijk te maken, moeten de Nederlandse overheid, de containerscheepvaartsector en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) meerdere zaken veranderen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar aanleiding van de onderzoeken naar de containerramp met een rij aanbevelingen.

Foto: Haveriekommando

Zo moeten de overheden van Nederland, Duitsland en Panama de technische eisen die gesteld worden aan containerschepen herzien. Dan gaat het om de ontwerpeisen die worden gesteld aan sjorsystemen en containers, de eisen die gelden voor de belading en stabiliteit van de schepen, verplichtingen van instrumenten die slingerbewegingen en versnellingen laten zien, en de technische mogelijkheden om containerverlies te detecteren.

Dit ging er mis met de MSC Zoe:

De reder van de MSC Zoe krijgt de opdracht om de bemanning die in het Waddengebied vaart, duidelijk te vertellen wat de risico's zijn van de vaarroute, en om de schepen zo in te rechten dat containerverlies wordt tegengegaan.

Concrete maatregelen, beter informeren en meer bevoegdheid voor Kustwacht

Verder komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid met zes aanbevelingen die specifiek te maken hebben met de vaarroutes boven de Waddeneilanden.

  1. Nederland moet in samenwerking met Duitsland en Denemarken het initiatief nemen voor een concreet voorstel aan de IMO met maatregelen voor de internationale containerscheepvaart om nieuw containerverlies op de twee vaarroutes boven de Waddeneilanden te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de technische standaarden te herzien, beperkingen in te stellen, bepaalde routes aan te bevelen, het verkeer te begeleiden en/of informatievoorziening. Daarbij moet Nederland de status van de Waddenzee als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) benutten en daarbij ook de mogelijkheden bij het IMO om zulke gebieden te beschermen.
  2. Rederijen en kapiteins van grote containerschepen moeten structureel worden geïnformeerd over de 'hydrodynamische fenomenen' die zich voor kunnen doen bij hoge golven op de beide vaarroutes boven de Waddeneilanden. Die fenomenen kunnen bij grote, brede en stabiele containerschepen krachten veroorzaken die kunnen leiden tot containerverlies. Als uit andere onderzoeken nog andere risico's naar voren komen, moeten rederijen en kapiteins ook daarover worden geïnformeerd.
  3. De Kustwacht moet de taken, de bevoegdheid en de middelen krijgen om de containerschepen te begeleiden, zodat schepen onder alle golf- en weersomstandigheden veilig langs de Waddeneilanden kunnen varen. De mogelijkheid tot verkeersbegeleiding van containerschepen moet worden onderzocht.
  4. De lessen uit de onderzoeken moeten actief worden gedeeld. Netwerkorganisatie Nederland Maritiem Land en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders moeten een voortrekkersrol nemen.
  5. Er moet worden onderzocht of de risico's op containerverlies bij de Waddeneilanden ook kunnen spelen bij andere types containerschepen en bij andere weers- en wateromstandigheden. Alle incidenten en mogelijke andere risico's moeten worden meegenomen.
  6. Er moet een periodieke analyse komen van de risico's van containerverlies die spelen op de vaarroutes boven de eilanden, met het oog op de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van de Noordzee en het Waddengebied. De ontwikkelingen in de scheepvaart moeten daarin worden meegenomen, zoals schaalvergroting, veranderingen in het verkeersbeeld van de scheepvaart en (toekomstige) wijzigingen in infrastructuur en gebiedsactiviteiten op de Noordzee.
(advertinsje)
(advertinsje)