CDA Súdwest-Fryslân: "Wij moeten nu de rust even bewaren"

18 nov 2019 - 20:38

De CDA-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat er eerst weer rust komt, voordat er besluiten genomen moeten worden over hoe het verder moet in de coalitie. Het is een hectische periode voor de gemeente nu er een breuk ontstaan is in de coalitie omdat PvdA-wethouder Stella van Gent opgestapt is.

Nei in haastoerlis ôfrûne sneon, wol it CDA soargje foar rêst. "We geane no hiele goeie dingen dwaan en wy moatte no echt de rêst efkes bewarje", seit CDA-fraksjefoarsitter Douwe Attema. "En wy wolle ôfwachtsje wat der út it yntegriteitsûndersyk komt oer Van Gent. Dat is wol hiel bepalend".

Partij derby leit foar de hân

Neffens Attema soe it yn teory kinne dat se fierder geane mei it besteande kolleezje, mar dat betsjut in minderheidskolleezje. It leit benammen foar de hân dat der in partij by komt. Kommende tongersdei stiet der in riedsgearkomste pland, wêrnei it CDA tegearre mei de VVD en GrienLinks op 'e nij nei de situaasje sjen sil.

Soarchfâldich oppakke

"Ien fan de dingen dy we nei tongersdei wol oppakke wolle, is wa't wy benaderje. En dat wolle we ek hiel soarchfâldich dwaan, dus goed neitinke oer hoe en wa en wat dan de proseduere wurdt", seit Attema. De partij dy't der nij bykomme sil, giet ek de nije wethâlder leverjen no't Van Gent opstapt is.

Na een spoedoverleg afgelopen zaterdag, wil het CDA zorgen voor rust. "Wij gaan nu hele goede dingen doen en wij moeten nu echt de rust even bewaren", zegt CDA-fractievoorzitter Douwe Attema. "En wij willen afwachten wat er uit het integriteitsonderzoek komt over Van Gent. Dat is wel heel bepalend."

Partij erbij ligt voor de hand

Volgens Attema zou het in theorie kunnen dat ze verder gaan met het bestaande college, maar dat betekent een minderheidscollege. Het licht met name voor de hand dat er een partij bij komt. Komende donderdag staat er een raadsvergadering gepland, waarna het CDA samen met de VVD en GroenLinks opnieuw naar de situatie gaat kijken.

Zorgvuldig oppakken

"Een van de dingen die we na donderdag zullen oppakken, is wie wij benaderen. En dat willen wij ook heel zorgvuldig doen, dus goed nadenken over hoe en wie en wat dan de procedure wordt", zegt Attema. De partij die er nieuw bij zal komen, gaat ook de nieuwe wethouder leveren nu Van Gent opgestapt is.

Hoe kon deze situatie onstaant?

CDA-fractievoorzitter Attema denkt dat de politieke crisis die ontstaan is, te maken heeft met de karakters van wethouders. Het zijn volgens hem allemaal sterke wethoudersm die hun zaken goed voor elkaar hebben. "Maar het ene karakter is misschien wat minder meegaand en dat botst een keer."

Attema gaat er niet vanuit dat zoiets nog eens gebeurt omdat iedereen volgens hem van deze situatie geleerd heeft. De gemeenteraad is altijd rustig geweest, zo zegt Attema. Het college functioneert volgens hem goed en hij rekent er dan ook op dat het goed blijft tussen de tien partijen. De uitkomst van het integriteitsonderzoek van Van Gent zal naar verwachting eind november klaar zijn. Het CDA denkt volgende week met een tussenstand te komen wat de situatie van de coalitie betreft.

CDA-fraksjefoarsitter Douwe Attema

D66 staat open voor coalitie

Zonder de PvdA houdt de coalitie in Súdwest-Fryslân 17 van de 37 zetels in de raad over. Als D66 er bij zou komen met twee zetels, dan is er weer een meerderheid. D66 wil wel op de rijdende trein stappen, zegt fractievoorzitter Mirjam Bakker: "Wij staan altijd open voor een gesprek, we sluiten de deur niet per definitie, we willen graag om tafel. Het collegeprogramma wat er ligt hebben wij onderschreven, dat lijkt ook erg op het programma dat wij zelf geschreven hebben toen we in de vorige periode in het college zaten. Maar er zijn nog wel een aantal punten die benaderd kunnen worden."

De partij heeft het er nog niet eerder over gehad, zegt Bakker, om een plaats in de coalitie in te nemen. "De breuk kwam erg onverwacht. We wisten wel dat er strubbelingen waren, maar dat het zo definitief zou zijn en dat de PvdA eruit zou stappen, dat hadden wij niet verwacht." De partij wacht de komende raadsvergadering af. Op de vraag of D66 op de rijdende trein zal stappen, zegt Bakker: "Misschien wel, als er een aardige conducteur zit."

D66-fraksjefoarsitter Mirjam Bakker

(advertinsje)
(advertinsje)