Eerste lijst Freule is klaar: Dronryp Hommerts-Jutrijp, Reduzum al naar huis

07 aug 2019 - 11:52

De eerste lijst van de Freule in Wommels is klaar. Er stonden 41 parturen op de eerste lijst, van wie er 21 door zijn. De grootste verrassing was het verlies van Dronryp. Met alles aan de hang ging regerend nationaal kampioen Dronryp onderuit tegen Sint Jacobiparochie.

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Een andere verrassing was het verlies van Hommerts-Jutrijp. Jitze Floris en de broers Bert en Aizo Veltman (zonen van oud-PC-winnaar Coos Veltman) verloren met 5-4 6-6 fan Raerd (Jelmer Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand Velthuis).

Finalist vorig jaar verliest

Reduzum werd ook tot een van de favorieten gerekend: ze kaatsten met drie jongens die vorig jaar nog de finale haalden, Jesper Tolsma, Melle Fopma en Jehannes Brinksma. Maar een van de andere favorieten, Kimswerd, was te sterk met 5-3 6-6.

Exmorra werd deze keer niet tot de favorieten gerekend, maar haalde vorig jaar nog wel de derde prijs. Van dat partuur deed nu alleen nog Christiaan Stremler mee. Ze hebben verloren van Spannum: 5-3 6-2.

Ook het thuisspelende partuur Wommels ligt eruit. Ze verloren met 5-2 6-6 fan Minnertsga.

Overige favorieten

Berltsum wordt door de winnaars van vorig jaar, Anjum, getipt als topfavoriet. Dat maken ze tot nu toe waar: Allard van Wigcheren, Thomas Dijkstra en Rink Rutmer Sterk wonnen met 5-0 6-6 uit Engelum. Anjum is er dit jaar zelfs trouwens niet bij.

Winsum wordt ook getipt als finalist en wonnen wel, maar maakten niet al teveel indruk: 5-4 en 6-4 tegen Stiens.

1e lijst Freulepartij

1. Leeuwarden 2. Balk 5-1 6-2
3. Folsgare 4. Niawier-Mitslawier-Oosternijkerk 0-5 2-6
5. Stiens 6. Winsum 4-5 4-6
7. Tzum 8. Gaast/Ferwoude 4-5 2-6
9. Spannum 10. Exmorra 5-3 6-2
11. Makkum 12. Arum 3-5 6-6
13. Baard 14. Reahûs-Tirns 5-1 6-4
15. Ternaard 16. Goënga 5-3 6-0
17. Minnertsga 18. Wommels 5-2 6-6
19. Hommerts-Jutrijp 20. Raerd 4-5 6-6
21. Jelsum-Koarnjum-Britsum 22. Jellum-Beers 2-5 6-6
23. Engelum 24. Berltsum 0-5 6-6
25. Kimswerd 26. Reduzum 5-3 6-6
27. Sexbierum-Pietersbierum 28. Dokkum 5-4 6-6
29. Bolsward 30. Ferwert 4-5 6-6
31. Sint Jacobiparochie 32. Dronryp 5-5 6-6
33. Lollum-Waaksens 34. Harlingen 2-5 4-6
35. Morra-Lioessens 36. Menaam 5-5 6-6
37. Grou 38. Bitgum 5-3 6-2
39. Akkrum 40. Hantum 5-1 6-6
41. Witmarsum

Op de tweede lijst heeft Akkrum een staand nummer.

Trefwoorden: 
kaatsen Wommels Freule
(advertinsje)