Lintjesregen: Wie hebben een lintje gekregen?

26 apr 2018 - 17:27

In Fryslân hebben 82 mensen donderdag een lintje gekregen. Zie hier wie in jouw gemeente een lintje heeft gekregen.

Achtkarspelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Tjitze van der Land (1959) uit Twijzelerheide

Hij was meer dan 25 jaar vrijwilliger bij de Noordelijke Autocross Club. Ook was hij actief bij de Nederlandse Kampioenschappen van de KNAF (Nationale Autosport Federatie), bestuurslid van de Oranjevereniging Kollumerzwaag. Ook deed hij het onderhoud van de brandmeldinstallatie van de Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag en bij Stichting Dorpshuis De Trije Doarpen. Verder was hij actief bij de brandweer, het jaarlijkse Oldtimerfestival in Twijzelerheide en vrijwillig ambulancechauffeur.

- Barberdina Terpstra-Kerkhof (1963) uit Kootstertille

Ze is actief in het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille en verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Ze is lid van de NBG-werkgroep Kootstertille, en ze werkt als teamcoach in het NBG-rayon Buitenpost. Ze was 30 jaar vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Drogeham. Ze was onder andere koster en jeugdleidster.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

- Auke van der Horn (1944) uit Buitenpost

Hij is al 45 jaar actief voor de KNVB, onder andere als scheidsrechter. En ook is hij bestuurslid van de Stichting Paardensportcommissie Buitenpost die jaarlijks het Concours Hippique organiseert. Ook was hij actief voor de Protestantse Kerk in Buitenpost, hij deed het gebouwenbeheer en was diaken.

- Roelof Hendrik Gebben (1948) uit Buitenpost

Hij is een actieve politievrijwilliger. Hij was aanwezig bij Prinsjesdag en andere landelijke evenementen. Ook was hij bestuurlijk actief binnen de LOPV (Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers) als voorzitter van het regiobestuur Fryslân en lid van het hoofdbestuur. Verder was hij actief voor de Protestantse gemeenschap in Buitenpost.

Dantumadiel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Antonie Arie Egas (60 jaar) uit Damwâld

Hij was dominee bij de Christelijk Gereformeerde kerk te Damwâld. Ook was hij actief bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Werkendam en hij was daar raadslid. Ook was hij actief op het gebied van onderwijs, bij stichting Bonisa Zending.

De Fryske Marren

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Truus Boomsma - van der Meer (1942) uit Lemmer

Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk. Ze was voorzitter van Christelijk Gemengd Koor ''De Lofstem'', van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, was ouderling en scriba bij de Protestantse Gemeente Op 'e Noed. Ze maakte deel uit van het Breed Moderamen Classis Heerenveen, was ze voorzitter van de Passage afdeling Lemsterland en kerkelijk werker bij de Protestantse Gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke. Ook was ze pastoor bij de Hervormde Gemeente Zwartsluis.

- IJme Dikkerboom (1944) uit Sintjohannesga

Hij was trainer en leider van het dorps/buurtteam bij de zeskamp. Ook zat hij ruim 20 jaar in het bestuur van IJsclub Eensgezindheid. Hij was voorzitter, speler en grimeur bij toneelvereniging ''de Reidkraach'' en speelde jaren voor Sinterklaas. Hij was jaren actief bij het vrouwenelftal en scheidsrechter bij voetbalvereniging D.W.P. Sintjohannesga. Ook organiseert hij de maandelijkse bingo.

- Janny Poorte - Bakker (1948) uit Oudemirdum

Ze was als vrijwilliger actief bij de kerk. Ze was scriba bij de Protestantse Gemeente Echtenerbrug/Oosterzee, voorzitter van de kerkraad van de Protestantse Gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel, lid van de Liturgiecommissie en ouderling. Ook is ze actief lid van Bazaarcommissie ''De Fontein'' en werkt ze als mantelzorger.

- Kitty IJsselmuiden - Popma (1945) uit Joure

Ze was actief als vrijwilligster in de toneelwereld. Sinds de oprichting van Stichting SBTS zit ze in het bestuur. Ook werkte ze als grimeur en kledingmedewerker bij Stichting Sinterklaassprookje Skarsterlân, Westermar Toneel, Fryske Krite De Jouwer, Het Vlecke Toneel en Showband Con Spirito.

- Paul IJsselmuiden (1942) uit Joure

Hij was actief als vrijwilliger in de toneelwereld, was bijna 20 jaar bestuurslid bij de Stichting SBTS en doet ook het beheer van het gebouw van de Stichting SBTS. Ook werkte hij als decorontwerper en - bouwer, licht- en geluidsman bij Stichting Sinterklaassprookje Skarsterlân, Westermar Toneel, Fryske Krite De Jouwer en Het Vlecke Toneel.

- Marten Speerstra (1949 uit Lemmer

Hij was op een aantal fronten actief als vrijwilliger. Hij was bestuurslid en voorzitter van CDA Lemsterland en zat in de steunfractie van het CDA in gemeenteraad Lemsterland. Ook was hij raadslid bij de gemeente Lemsterland en bestuurslid van CDA Fryslân. Verder was hij bestuurslid en voorzitter van IJsvereniging Lemmer en lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Boarn en Klif. Nu is hij secretaris bij de Stichting Iepenwacht, rondleider en voorzitter van de vrijwilligersraad bezoekerscentrum Ir. Woudagemaal en bestuurslid van Wetterskip Fryslân. Hij is ook vrijwilliger en bouwer van onderkomens voor de Stichting Bulamu Kinderdorp in Nederland en Oeganda.

- Albert Holtrop (1962) uit Joure

Hij was actief als bestuurslid van de Ondernemersvereniging Skarsterlân, de Stichting Friese Ballonfeesten en de landelijke branchevereniging D.W.S. van dak- en gevelwandbedrijven. Hij is penningmeester van de Stichting Startpunt en zet zich in als bestuurslid voor de Stichting Behoud Hobbe van Baerdt Tsjerke Joure.

Dongeradeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Rixtje Visser-Smidt (75 jaar) uit Paesens

Ze was vrijwilligster bij de Hervormde Gemeente Peasens-Moddergat en bij museum It Fiskershûske in Moddergat.

- Anske Halma (70 jaar) uit Dokkum

Hij was actief als vrijwilliger op de Sionsberg-bus, bij het Lichtpunt in Kollumerzwaag en voor Stichting Dodado.

Ooststellingwerf

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Jan Bos (66 jaar) uit Oosterwolde

Hij was gymnastiekdocent aan het Stellingwerf College en deed veel andere taken op school. Ook was hij mantelzorger voor zijn vrouw en zoon.

- Roel Wink (70 jaar) uit Haulerwijk

Hij was voorzitter van de ondernemersvereniging, vrijwilliger van St. Exodus, bestuurslid bij Plaatselijk Belang, betrokken bij het zwembad, gemeenteraadslid en vrijwilliger bij onder andere St. Vluchtelingenwerk en woonzorgcentrum ''Sinnehiem''.

- Hotze Punter (69 jaar) uit Makkinga

Hij was penningmeester bij Dorpsbelang Makkinga, Nederlands Hervormde Gemeente Frieslands End, St. Dorpshuis Makkinga, ''de Laatste Eer'' te Makkinga, Makkinga 600 jaar'' en marktmeester bij Vlomarkt.

- Adriaan Joosse (80 jaar) uit Donkerbroek

Hij was vrijwilliger bij PKN Mariakerk in Mantgum, penningmeester bij korfbalvereniging WTEF, bij toneelvereniging. ''Reciteercollege Frisia van 1874''. Ook was hij onder andere actief bij het Nederlandse Rode Kruis, Maag Lever Darm Stichting, bij dorpskrant ''Mandeguod'', MFC ''De Wjukken'', Jeu de Boulesvereniging ''Wjukslacht'', organiseerde hij concerten bij St. Unia State in Bears, de veteranendag en was hij vrijwilliger bij het veteranen-instituut in Doorn.

Ferwerderadiel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Wietske van der Veen (69 jaar) uit Hallum

Ze heeft veel gedaan op het gebied van pleegzorg, vluchtelingenwerk en voor de kerk.

Harlingen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Hilde Christine Bolman (1955) uit Harlingen

Ze was bestuurslid bij St. CC1945 Harlingen, Anton Wachterprijs, Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest Friesland en actief bij de prijsuitreiking Harlingen-Terschelling zeilrace.

- Henderikus Johannes Metz (1940) uit Harlingen

Hij was koster bij de RK-Kerk, voorzitter van RKVV Robur, presentator Radio Stad Harlingen, bestuurslid Stichting Sport Promotie Harlingen, vrijwilliger Vogelwacht, actief bij de biljartclub en Mens in Nood.

- Jan Jellema (1982) uit Wijnaldum

Hij was raadslid van Harlinger Belang en lid van verschillende commissies.

Heerenveen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Geert Cnossen (72) uit Heerenveen

Hij was voorzitter en lid van het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Ook was hij actief bij de stichting tot Beheer en Bestuur van het Fonds de voormalige Schoter- en Slijkenburgerzijl en 28 jaar lid van de ledenraad van verzekeraar Achmea, lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Sevenwolden en bestuurslid van zuivelorganisatie De Takomst in Wolvega en de Coöperatieve Condens Fabriek in Leeuwarden.

- Manfred Hoekstra (70) uit Heerenveen

Hij was secretaris van de Johan Willem Friso Loge no. 61, voorzitter van de Postactieven Belastingdienst, afdeling Friesland, schrijver van de Volkstuinvereniging Heerenveen en vrijwilliger bij de Julia Jan Wouter Hospice regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o.

- Klaasje Koopman-de Vries (76) uit Heerenveen

Ze was vrijwilliger bij Coornhertstate, de stichting Heerenveense Zieken- en Bejaarden Omroep. Mariënbosch en voorzitter van de Bejaardensoos Oudeschoot.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

- Wolter Erik Postma (67) uit Heerenveen:

Hij was actief bij de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland, bij de PvdA, was 14 jaar penningmeester bij de Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland, bestuurslid Stichting Centrum Informatie en Documentatie Israël, bij Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en voorzitter bij de Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland.

- Lykele van der Ven (74) uit Aldeboarn

Hij was actief bij de Protestantse gemeente Aldeboarn, voorzitter van de stichting dorpskrant 'de Tuorkesmjitter', van de stichting Aldheidskeamer 'Uldrik Bottema' bestuurslid van de Stichting Tsjerkepaad in Fryslân.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

- Gerregien Eikelboom (64) uit Jubbega

Ze was lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, 26 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting Revalidatie Friesland, bestuurslid/secretaris van het Ronald McDonald Huis en bestuurslid van de stichting Herstel & Balans.

Kinderlintjes:

- Maura Veensma (16) uit Nieuwehorne

Ze is vrijwilligster bij Pottenbakkerij De Diggel.

- Xander ten Den (15) uit Heerenveen

Hij is actief bij jongerencentrum Casa.

Kollumerland c.a.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Emmy Kloppenburg-Dijk (72) uit Burum

Ze is sinds 1960 van de Protestantse Gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen.

- Eeuw Fennema-Brinkman (78) uit Triemen

Ze was actief op kerkelijk gebied. Ze was vrijwilligster bij de Unie van Vrijwilligers, bij de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest. Ze is ook president van de Hervormde Vrouwengroep De Triemen.

- Eelke Anne de Boer (65) uit Kollumerzwaag

Hij is actief bij de Hervormde Kerk en bij de EHBO, bestuurslid bij Stichting Aktivo, De Laatste Eer.

- Doetje de Boer-Kloosterman (68) uit Kollumerzwaag

Ze is vrijwilligster bij de Hervormde Kerk. Ze was onder andere ouderling en coördinator van de Actie Roemenië. Ook was ze secretaris van dorpshuis de Trije Doarpen en was ze medeoprichter van 'D'r net foar wei'.

- Hendrik Dijkstra (72) uit Kollum

Hij was actief bij vogelvereniging De Edelzangers, Rayon Oost van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBVV) en bij de Protestantse Gemeente Kollum. Ook werkt hij voor volkstuinen en bij het Kollumer Amateur Toneel, en beheert hij kerkgebouw Pro Rege.

- Pietje Dijkstra-Riemersma (70) uit Kollum

Ze was actief als vrijwilliger bij Meckema State in Kollum. Ze doet ook aan collectes.

- Cornelis Alle Hellinga (64) uit Kollum

Hij was actief bij de voetbalvereniging in Kollum, de ondernemersvereniging De Handel, Industrie en Middenstand (HIM) te Kollum. Ook is hij voorzitter van de Stichting Activiteiten Platform Kollum.

- Johannes van der Heide (70) uit Munnekezijl

Hij is actief voor korfbalvereniging De Lauwers in Warfstermolen, ook was hij bestuurslid van de Oranjecommissie Munnekezijl.

- Willemke van der Heide-Zijlstra (67) uit Munnekezijl

Zij is actief voor korfbalvereniging De Lauwers in Warfstermolen. Ook was ze bestuurslid van Plaatselijk Belang en deed ze werk voor de kerk.

- Jitske Feenstra-Nijboer (66) uit Kollumerzwaag

Ze was bestuurslid van de Hervormde Ds. Griffijnschool en actief voor Vrouwenvereniging NCVB Passage, actief voor de Hervormde Kerk.

- IJtje Ruurdina van der Schaaf-de Boer (73) uit Triemen

Ze is actief bij het Rode Kruis, vrijwilligster bij Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum Fokkema's Pleats te Westergeest en actief voor de Protestantse Gemeente te Oudwoude-Westergeest.

Leeuwarden

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

- Erik Klomp (1947) uit Leeuwarden

Hij heeft verschillende functies gedaan bij Roeivereniging Wetterwille. Ook was hij penningmeester van Toonkunstkoor Concordia, koorcommissaris, lid van de Muziekcommissie en gastheer bij concerten. Ook was hij voorzitter van de Seniorenclub Jorritsma Bouw Bolsward, voorzitter van de Probusclub De Doorlopers, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Rendant. De laatste jaren is hij gids, schipper en voorzitter van de Stichting Praamvaren Leeuwarden.

- Elisabeth Cornelia van Leeuwen-Wijker (1945) uit Leeuwarden

Ze was bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis en voorzitter van de Unie van Vrijwilligers in Leeuwarden. Ze is voorzitter van de verhuur- en beheerscommissie van Stichting Sint Anthony Gasthuis in de stad.

- Anna Margaretha Catharina Veenendaal (1947) uit Leeuwarden

Ze is al meer dan 20 jaar actief binnen Orpheus, een landelijke vereniging voor hulpverlening bij gevoelens van homo- of biseksualiteit in een heterorelatie. Ook geeft ze voorlichting en workshops. Ze werkt ook bij COC Friesland. Ze was ook mantelzorger.

- Sybrandus van der Meer (1949) uit Leeuwarden

Hij zat in Gemeentebelangen in de oude gemeente Boarnsterhim. Hij was mede initiatiefnemer van het pontje bij Yn 'e Lijte en maakte zich hard voor sportfaciliteiten voor valide en mindervalide mensen.

- Sas Rienk Jepkema (1946) uit Leons

Hij zet zich al 37 jaar in voor Húns en Leons, beheert archieven en organiseert biljart- en kaartactiviteiten. Ook is hij actief bij de kaatsbond en bij de Ring van Leeuwarden, een vereniging van kleine ondernemingen rondom Leeuwarden die zich willen profileren op toeristisch gebied.

- Petronella Antonia Maria Slagter-Adelaar (1954) uit Hijum

Ze was als lid en raadslid actief bij Gemeente Belangen Leeuwarderadeel. Ook was ze voorzitter van de Watersportvereniging De Klompskippers en voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelang.

- Martha van der Meij-Boonstra (1940) uit Stiens

Ze is al 25 jaar vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers in Leeuwarden. En ze werkt bij Museum De Grutterswinkel en is gastvrouw in het Theehuis op de Noorderbegraafplaats. Verder is ze ouderling bij de Gereformeerde Kerk De Hege Stins in Stiens en tweede voorzitter bij zangvereniging Looft Den Heer in Stiens.

- Marco Steven Luik (1968) uit Stiens

Hij is vrijwilliger bij Muziekvereniging Studio Stiens en bij Showband Takostu Stiens. Ook was hij actief bij Handbalvereniging Friese Handbal Combinatie als onder andere bestuurslid en scheidsrechter. En hij is betrokken bij voetbalvereniging SC Stiens.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

- Nanja Johanna van der Meulen-Zandberg uit Leeuwarden

Ze was betrokken bij de Astma Patiëntenvereniging als kaderlid in de regioraad van Fryslân en regiocontactpersoon. Als voorzitter van de landelijke afdeling droeg ze bij aan fusies van de Astmapatiëntenvereniging VbbA, de Cara Patiënten-Vereniging en het Longfonds. Ze zette zich onder ander in voor een klankbordgroep voor ouderen. Ze was medeoprichter en voorzitter bij de Stichting De Zonzoekers en vrijwilliger bij de Stichting Dag Herdenkingen Geweldsslachtoffers. Ook werkte ze bij de Vrouwenvereniging van de Gereformeerde Kerk, de Wandelclub De Vluchtheuvel en de bewonerscommissie van de Hooidollen.

Opsterland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Jetske van der Beek-Holtrop (1953) uit Ureterp

Ze is secretaresse Stichting Pypskoft en helpt bij activiteiten. Ze is betrokken bij de Gereformeerde Kerk, heeft contact met de kerk van Heringsdorf in de oude DDR.

- Siemon van der Beek (1952) uit Ureterp

Hij is actief bij Stichtig Klubwerk Pypskoft, penningmeester bij Philadelphia/Sien.

- Klaske de Vries (1955) uit Wijnjewoude

Ze is organist in een aantal kerken, actief als begeleider van koren en speelt bij rouw- en trouwdiensten.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

- Kees Roeleveld (1949) uit Lippenhuizen

Hij was bestuurder bij CNV Kostersbond, koster bij Gereformeerde Kerk Zaandam. Hij startte Song Of Praise koor bij de Gereformeerde kerk in Hilversum, beheerder Witte Kerk op De Hemrik, lid van het Gom van de PKN kerken in Nederland, lid Algemeen vergadering pensioenfonds. Ook was hij sluiswachter.

Terschelling

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Ale Jarig Romar (1963) uit Lies

Hij krijgt een lintje omdat hij 16 jaar lid was van de gemeenteraad Terschelling.

Súdwest-Fryslân

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Trijntje Eringa-Dijkstra (1942) uit Burgwerd

Ze was secretaris bij de Landbouwschool in Witmarsum, van basisschool 'It Skûlplak' in Burgwerd, was actief bij de PKN gemeente Burchwert/Hartwert/Hichtum, koster van de Johanneskerk in Burgwerd en actief bij de Stichting Sneek 1940-1945.

- Roelof Galema (1957) uit Bolsward

Hij was 21 jaar lid van de vrijwillige brandweer

- Harmen Haagsma (1943) uit Gaast

Hij was bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang in Gaast, van de begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' in Gaast, dorpshuis 'De Fûke' en kantine 'De Boppeslach' in Gaast, voorzitter van klaverjasvereniging, mede-organisator van het dorpsfeest en chauffeur bij de Stichting Buurtbus Makkum-Hindeloopen.

- Akke de Jager-Piersma (1936) uit Bolsward

Ze was mantelzorger, vrijwilligster bij de rommelmarkt, bij Zorggroep Patyna, bij Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, en al ruim 20 jaar collectant.

- Bauke de Jong (1951) uit Sneek

Hij is vrijwilliger bij Advendo Korpsen, secretaris van de Stichting Vrienden van Advendo, van de Stichting De Sneker Pan, Dicky van der Werffonds, Sinterklaascommissie, en was secretaris van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

- Sibbeltje de Jong-Schootstra (1950) uit Goënga

Ze was lid van Werkgroep Amnesty International, betrokken bij gemengd koor 'Lytse Krêft' in Gauw, lid ombudsteam van de PvdA Wymbritseradiel, bestuurslid van de Federatie voor muziek- en zangverenigingen (FeMuZa) in Súdwest-Fryslân, lid van de Cliëntenraad Zorggroep Patyna, actief bij de PKN gemeente 'De Lege Geaen'.

- Jan Keuvelaar (1943) uit Bolsward

Hij was voorzitter van de Wijkkerkenraad West van de Gereformeerde Kerk, bestuurslid van schoolgemeenschap Titus Brandsma, stadsgids, redactielid van Stichting Bolsward Historie, lid van de werkgroep Geschiedenis van de Stichting Bolsward Historie, medewerker bij het archiveren van gemeentelijke documenten, beheerder van de Oudheidkeamer in Bolsward.

- Maria Aleida Theresia Slippens-Kupers (1947) uit Sneek

Ze was vrijwilligster bij de RK-Parochie in Sneek, actief bij volleybalvereniging Animo en bij de Voedselbank.

- Hendrika Terpstra-Weersma (1943) uit Heeg

Ze was pleegouder, actief bij de PKN Kerk, ouderling bij Talma State in Heeg, bestuurslid en voorzitter van Chr. Gemengd koor 'Nije Moed' in Easthim, vrijwilliger bij de Fryske Wike in het Roosevelthuis in Doorn.

- Siebe Tjalma (1952) uit It Heidenskip

Hij was medeoprichter en penningmeester van Fierljepvereniging It Heidenskip, actief bij dorpshuis 'It Swaeigat', betrokken bij de IJswegencentrale, bestuurslid van de Vogelwacht Workum, decorbouwer bij toneelvereniging 'Yn it oare fel', commissielid van de Nationale Fierljep Manifestatie, betrokken bij de Greidefûgelklup 'Fûgelûntwyk it Heidenskip'.

- Jacob van der Valk (1958) uit Warkum

Hij was bestuurslid van de Chr. Boeren- en Tuinders Bond (thans LTO), basisschool 'Doltesskoalle', voorzitter van het CDA in het oude Nijefurd, secretaris van de Ruitervereniging Morraruters in Koudum, vrijwilliger bij De Klameare, bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Kuststripe, Vereniging Plaatselijk Belang Workum, en adviseur bij Stichting Promotie Workum en stichting Exploitatie Rolpeal.

- Geertruida Adriana Maria Vervaart-van der Valk (1957) uit Warkum

Ze was oprichter van opvang Hummelhiem in Workum, vrijwilligster bij de stichting Te Plak, bij de werkgroep OEPS, bij theatergroep Hummelfreules, stichting Workum Bruist, stichting Promotie Workum. Ook gaf ze dansles en was ze actief bij de Klameare.

- Bernardus de Vries (1939) uit Warkum

Hij was 50 jaar vrijwilliger bij de Atletiek Vereniging Horror in Sneek, bij de R.K. Parochie Sint Werenfridus in Warkum en organist. Ook was hij dirigent, verzorgde hij rondleidingen, vrijwilliger bij het Sint Nicolaas Comité Workum, bij Patyna en bij het Museum Kerkelijke Kunst te Warkum.

- Uiltje Gerhardus (Ultsje) Wiersma (1953) uit Wommels

Hij was actief bij de kerk in Wommels, zette zich in voor de relatie met partnergemeente in Roemenië, bestuurslid van de Feriening Kollektyf Wynmûnebesit, raadslid van Littenseradiel, organisator van de Slachterin, voorzitter van de Wommelser Enerzji Koöperaasje.

- Gerben Doede Wijnja (1954) uit Tjerkwerd

Hij was vrijwilliger bij basisschool De Bron in Bolsward, redactielid van 'de Utskoat' en dorpskrant 'it Skieppesturtsje', molenaar in Sintjohannesga en Tjerkwerd, bestuurder van 'Kunstrijk Tjerkwert' en vrijwilliger voor de website van Tjerkwerd.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

- Johanneke Marijke Hein-van der Hoek (1947) uit Burgwerd

Ze was actief bij de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Arnhem, werkte mee aan het tot stand komen van de nieuwe Sidoer (Joods Gebedenboek), was voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Arnhem/Gelderland, lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, actief bij de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland, docent bij de cursus Theologische Vorming in Sneek, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland en bestuurslid van Dorpsbelang Burgwerd.

- Fouke de Vries (1952) uit It Heidenskip

Hij was actief bij de Protestantse Gemeente It Heidenskip, medeoprichter en secretaris van fierljepvereniging It Heidenskip, penningmeester bij basisschool 'De Brêge', bij de Friese Land- en Tuinbouw Organisatie, voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Studio It Heidenskip, actief bij de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) de Súdwesthoeke te Koudum, werkgroep Skriezekrite Idzegea, blaasorkest 'De Snippevangers' in Bakhuzen en de werkgroep Fûgelûntwyk It Heidenskip.

Tytsjerksteradiel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Janneke Grietje Haas-Vlasma (1948) uit Burgum

Ze was vrijwilliger bij welzijnswerk, Voedselbank in Burgum, bij BurgumMobyl, it Hofje van Berchhiem. Ook is ze actief in de kerk.

- Arjen Bootsma (1951) uit Burgum

Hij was voorheen in Wirdum actief voor de voetbalclub en de kerk. In Burgum was hij vrijwilliger bij voetbalvereniging BCV, ook was hij actief bij PCBS ''De Arke'', CNV Vakcentrale en bij de Protestantse Gemeente te Burgum.

- Gerhardus Johannes van Hooff (1944) uit Burgum

Hij heeft veel gedaan voor de tafeltennisvereniging en de Luisterclub Klassieke Muziek in Burgum. Ook verzorgde hij het aquarium in Berchhiem.

- Jan Cornelis Douma (1946) uit Burgum

Hij was actief bij voetbalclub BCV, ook was hij medeoprichter van het clubblad van BCV. Verder was hij actief voor de Protestantse Gemeente Burgum.

- Anje Hinke Wester-Koopmans (1960) uit Earnewâld

Ze is initiator van het project Ljochtstill in het Nationale Park Alde Feanen. Ze was bestuurslid van Stichting Culturele Hoofdstad en richtte Stichting Klaas Koopmans op. Ook was ze actief bij It Fryske Gea en Dorpsbelang Earnewâld, de Master Frankeskoalle Earnewâld en de Gereformeerde kerk. Verder was ze voorzitter van de voetbalvereniging in Garyp en raadslid voor de FNP.

Waadhoeke

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

- Cornelis Albert Eggink (70) uit Schalsum

Hij is betrokken bij de Rotaryclub in Franeker. Ook is hij actief voor Stichting Het Klaarkampster Weeshuis, Schaatstrainingsclub De Eskimo's in Franeker, de Stichting IJsclub Leeuwarden.

- Jan Posseth (76) uit Marsum

Hij is vrijwilliger bij kaatsvereniging Foarút en bij de Stichting Humanitaire Transportgroep. Hij is chauffeur voor hulptransporten naar Oost-Europese landen, Iran en India.

- Johannes van der Ploeg (68) uit Franeker

Hij is betrokken bij kaatsvereniging Jan Bogstra in Franeker. Hij is speaker/gastheer bij de PC, penningmeester bij de Federatie Franekeradeel, actief bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Hij is ook vrijwilliger bij het Kaatsmuseum.

- Jan Metselaar (69) uit Deinum

Hij was actief bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond in Franeker, penningmeester bij Kaatsvereniging Deinum en bij de Federatie Menaldumadeel. Hij was betrokken bij het toekennen van de stimuleringsprijs voor jong talent van de PC, actief bij de Vereniging van de Vrienden van het Kaatsmuseum Franeker. Ook is hij actief bij de FNV belastinggroep Franeker, Humanitas en was hij penningmeester bij biljartvereniging Ons Genoegen in Menaam.

- Trea Noteboom-Vaartjes (49) uit Dronryp

Ze is vrijwilliger bij de Christelijke Drumband Concordia te Sexbierum als instructrice. Ze is secretaris van het CDA in Menameradiel. Verder is ze actief bij speeltuinvereniging It Skroefke in Dronryp en bij de Protestantse Gemeente te Dronryp.

- Arend Dijkstra (67) uit Menaam

Hij was voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs in Menaam, lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank Noordwest-Friesland, penningmeester voor het CDA Menameradiel, scriba bij de Protestantse Gemeente Dronryp en ouderling. Hij is secretaris van Stichting Vrienden van Ny Statelân.

- Bernard Pijper (67) uit Franeker

Hij was voorzitter van Schaakclub Franeker en actief bij wielrenorganisaties, als de Leeuwarder Wieler Vereniging, de Friesche Leeuw, Wielervierdaagse Friesland en de Ronde van Franeker. Hij was voorzitter van de Gonnie Brouwer Memorial wielerwedstrijd, fietstrainer bij De Pinguins in Grou, actief bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU), en bij Radio Eenhoorn als sportverslaggever.

Trefwoorden: 
lintje
(Advertentie)
(Advertentie)