Nieuwe aanpak voor natuuropgave Fryslân nodig

23 mrt 2018 - 17:11

Er is een nieuwe aanpak voor de natuuropgave van Fryslân nodig. Als het huidige beleid niet gewijzigd wordt, dreigt er een tekort van € 56 miljoen in de periode van 2014 tot en met 2027 te ontstaan. Dat heeft bureau BMC berekend. Gedeputeerde Staten leggen in juli een aantal scenario's aan Provinciale Staten voor. Tot die tijd wordt het aankopen van grond voor natuur gedeeltelijk 'on hold' gezet. 

''Wij willen Provinciale Staten niet confronteren met een uitgemaakte zaak", zegt Gedeputeerde Johannes Kramer. "Afspraken die al met landeigenaren gemaakt zijn, komen wij na. Ook landaankopen voor de Kaderrichtlijn Water en een deel van Natura 2000 kunnen gewoon plaatsvinden. Internationale doelen voeren wij in elk scenario uit.''

Scenario's

Er is geen acuut financieel probleem. Er is echter een nieuwe aanpak nodig, om te voorkomen dat er een financieel probleem ontstaat. Bureau BMC heeft een aantal handreikingen gedaan om tekorten te voorkomen. Deze handreikingen worden uitgewerkt in verschillende scenario's; van maximaal tot minimaal uitvoeren van de natuuropgave. Er zijn scenario's die binnen het beschikbare budget blijven, maar ook scenario's waarvoor het huidige budget ontoereikend is. Daarnaast hebben terrein beherende organisaties en de Friese Milieufederatie een alternatief scenario aangedragen. "We vinden het interessant deze aanpak samen met de indieners verder uit te werken en financieel door te rekenen," aldus Kramer.

Gedeputeerde Staten leggen alle uitgewerkte scenario's in juli voor aan Provinciale Staten. Nadat zij een besluit hebben genomen, wordt met gebiedscommissies en andere betrokken partijen bekeken wat er gedaan moet en kan worden. Het gaat hierbij vooral om de grote gebiedsinrichtingsprojecten Achtkarspelen-Zuid, Alde Feanen, Beekdal Linde en Koningsdiep.

Natuuropgave

De natuuropgave houdt onder andere de verwerving, inrichting en het beheer van het Natuur Netwerk Nederland in. Maar ook verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura2000-gebieden en het beheren van natuur op boerenland.

Trefwoorden: 
Natuuropgave Natura 2000
(advertinsje)