Europese handtekeningenactie voor actief minderhedenbeleid

30 mrt 2017 - 13:51

Er komt dit jaar een Europese handtekeningenactie voor een actief Europees minderhedenbeleid. Organisastie FUEN zal, met behulp van lidorganisaties als de Raad van de Friese Beweging, proberen om vanaf de komende zomer een miljoen handtekeningen op te halen voor de rechten van minderheden. Als het lukt om die miljoen handtekeningen te verzamelen, dan moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement aan de slag met een serie maatregelen om minderheden beter te beschermen. Het burgerinitiatief heeft 'Minority Safepack Initiative'.

Groen licht

De Europese commissie heeft woensdag eindelijk groen licht gegeven voor dat burgerinitiatief. Dat Minority Safepack Initiative werd al in juli 2013 ingediend door zeven Europese politici die wilden opkomen voor de rechten van minderheden. Een van die politici was Jannewietske de Vries, op dat moment nog gedeputeerde van cultuur en onderwijs in Fryslân.

Het Minority Safepack is een initiatief van minderhedenorganisatie FUEN, waar zo'n negentig minderheden uit heel Europa bij zijn aangesloten. Frank de Boer uit Leeuwarden werkt bij FUEN als juridisch adviseur. Hij heeft de afgelopen vier jaar een moeizame juridische strijd gevoerd met de Europese Commissie om het Minority Safepack geaccepteerd te krijgen, want het burgerinitiatief werd in 2013 nog afgewezen door de Europese Commissie. Het besluit werd echter in februari vernietigd door de Europese rechtbank in Luxemburg.

Ien miljoen hantekens nedich

De Europeeske kommisje fan no fan Jean-Claude Juncker en Frans Timmermans, joech woansdei dochs noch grien ljocht. FUEN en alle oansletten organisaasjes moatte no fol oan de bak. Wat de Europeeske Kommisje giet hjir pas mei oan de slach as der ek echt 1.000.000 hantekens lizze. De hantekens moatte, as it heal kin, út hiel Europa komme. Dêrby jildt ek foar ferskate lidsteaten in minumum oan hantekens dat ophelle wurde moat. Foar Nederlân is dat oantal fêststeld op 18.000.

Frank de Boer rekkenet der op dat dy 18.000 hantekens der wol komme sille. FUEN en Ried fan de Fryske Beweging binne fan doel om yn Fryslân aktyf kampanje te fieren, ek al omdat it jierkongres fan de FUEN yn 2018 yn Ljouwert is. Boppedat beskôget de FUEN it projekt 'Lân fan taal' fan de Kulturele Haadstêd as in gaadlik poadium om in soad hantekenings te sammeljen foar it Minority Safepack Initiative.

Gjin aktyf Europeesk belied

Foar FUEN is it Minority Safepack Initiative in prinsipekwestje. 'Ienheid yn ferskaat' (Unity in diversity) is ien fan de grûnprinsipes fan de Europeeske Uny. FUEN fynt it dêrom mar frjemd dat der op dit stuit gjin aktyf Europeesk belied is foar de beskerming fan minderheden. De EU hat yn it ferline wol in aparte subsydzjeregeling hân foar stipe oan minderheden, mar dy is al sa'n 15 jier lyn ôfskaft. Sûnt dy tiid moatte 'minderhedeprojekten' de konkurrinsje oangean mei projekten foar de grutte Europeeske talen.

It gefolch dêrfan is dat it benammen foar lytse minderheden in poepetoer is om noch jild út Brussel te krijen. Ek is dúdlik dat yn guon lidsteaten lykas Poalen, Grikelân en Frankryk de rjochten fan minderheden ûnder druk stean. It aktyf belied op dat mêd fan de Europeeske Uny kin helpe om ek dêr wat oan te dwaan, hopet FUEN.

(Advertentie)
(Advertentie)