Geen sportprothese: "Joël (14) wordt gediscrimineerd"

20 okt 2016 - 22:27

De 14-jarige Joël de Jong uit Harlingen wordt gediscrimineerd, omdat zijn sportprothese niet wordt vergoed. Dat vindt jurist Wim Peters uit Grou. Joël mist door kanker een groot deel van zijn been. Daardoor kan hij niet sporten en ook niet meedoen aan gymnastiek op school en daar heeft hij wel alle recht op, zo zegt Peters.

Boppedat is Joël learplichtich en moat er oan gymnastyklessen meidwaan kinne. Joël sil no noch gjin rjochten oansprekke kinne fanút it VN-ferdrach, want Nederlân hat dat ferdrach noch mar sûnt dizze simmer ratifisearre, oftewol bekrêftige en goedkard. Mar yn de takomst moatte hy en oaren yn deselde situaasje dat dus wol kinne. Yntusken binne der aksjes op tou set om de 9000 euro foar in sportproteze op it kleed te krijen, sadat Joël wol wer sporte kin.

(Advertentie)
(Advertentie)