Wederopbouw Nepal begint nu pas echt op gang te komen

17 okt 2016 - 18:24

"Oeral en nergens begjinne minsken mei de weropbou." Dat is de eerste conclusie van Omrop Fryslân-verslaggever Gerrit de Boer die in Nepal wie. Het land werd een jaar geleden getroffen door een zware aardbeving. Gerrit bekeek de schade en de wederopbouw, met name een Fries schoolproject daar.

"Guon oplossings binne tydlik, lykas it reparearjen fan in hûs mei golfplaten," zegt De Boer. "Mar der wurdt ek in hiel protte boud. Yn de haadstêd dêr'tst in protte nije gebouwen stean sjochst, mar ek yn de bergen begjint it no op gong te kommen."

Nieuwbouw naast bouwval

"Yn de bergen binne echt dúdlik minsken dy't njonken harren boufal begjinne mei de bou fan in nij hûs. Al hat dat noch wol wat fuotten yn de ierde, want se krije in bydrage fan sa'n 3000 euro fan it regear, mar dat jild komt mar dreech harren kant út."

Vast in de modder

Het was voor Gerrit de Boer en de mensen van het schoolproject van de Friese stichting SMPN moeilijk om op plekken te komen waar het werk van de Friezen met name plaatsvindt. Het reisgezelschap moest verscheidene keren de Jeep uit de modder halen. Dat kwam door het zware moessonseizoen die het land heeft, met veel regen.

Scholen bekijken

Froukje Nijholt is een van de mensen die bij het schoolproject betrokken is. Het was voor haar een moeilijke tocht bij de scholen langs, maar wel een reis waar ze tevreden naar terugkijkt: "It doel is berikt. Wy woene de skoallen besjen. Boppedat woene wy sjen wêr't al dat jild fan ús sponsors bedarre is, want wy fine it ek ús plicht om dat ek yn byld te bringen."

Nieuw project

De stichting heeft alweer wat nieuws op het oog. "Wy hawwe alwer in nije skoalle sjoen. Wy hawwe as bestjoer ek ôfpraat dat we de kommende tiid wer ien of twa skoallen bouwe sille, en dat wy in protte lytsere projekten stypje sille."

(Advertentie)
(Advertentie)