Steeds meer mbo-studenten studeren in het buitenland

28 sep 2016 - 07:42

Het aantal mbo-studenten dat een stage of studie in het buitenland volgt, neemt toe. Bijna zes procent van alle mbo-ers doet ervaring op in het buitenland. Daarmaa wordt de Europese doelstelling om in 2020 zes procent van de mbo-jongeren in het buitenland te laten studeren al gehaald.

De Friese cijfers liggen gelijk aan het Nederlandse gemiddelde en dat betekent dat ook onze provincie goed op weg is. Vooral mbo-studenten uit de agrarische of toeristische sector gaan relatief vaak op stage in het buitenland. 

"Hiel moai"

Het bedrijf EP-Nuffic zet zich ervoor in om meer mbo-er naar het buitenland te laten gaan. Directeur Freddy Weima is dan ook erg tevreden met deze cijfers. "Hiel moai dat wy no al op dy seis prosint sitte."

Volgens Weima is het belangrijk voor studenten en werkgevers dat mbo-ers internationale ervaring opdoen. "Wat foar wurk asto letter ek dochst, der sit altiten wol in ynternasjonaal aspekt oan. Tink oan multykulturele pasjinten yn de soarch, of ynternasjonale partners yn de hannel. Dat giet dochs oars as yn Nederlân of Fryslân", zegt Weima.

Virtuele uitwisseling

Vanuit EP-Nuffic geeft hij voorlichting aan studenten over de internationale mogelijkheden. "Dat hoecht net allinnich yn de foarm fan staazje of in stúdzje yn it bûtenlân. It kin ek gean om kontakt op ynternet mei bûtenlânske studinten. In firtuele útwikseling sis mar. Of it folgjen fan twatalich ûnderwiis."

Het tal hbo'ers en wo'ers dat naar het buitenland gaat ligt overigens nog veel hoger, namelijk 22 procent. Dat is logisch volgens Weima. "Dy studinten binne faak wat âlder. Dêrneist sit it folle mear yn de tradysje fan hbo en wo om nei it bûtenlân ta te gean."

Trefwoorden: 
MBO buitenland
(Advertentie)
(Advertentie)