Theaterstuk over verlies van een dierbaar persoon

08 jun 2016 - 20:15

Hoe moet je als buitenwereld omgaan met het verdriet van iemand die een kind of een ander dierbaar persoon heeft verloren? Acteurs Popke van der Zee en Froukje Reitsema maken er het theaterstuk 'Foar dy nei dy' oer. Het is gebasseerd op eigen ondervindingen: zeventien jaar geleden verdronk Van der Zee zijn 2,5 jarige zoontje in het water voor zijn huis. En achtien jaar geleden verloor Reitsema haar 26 jarige zoon, toen hij met een auto in het water terecht gekomen was.

Het stuk gaat 22 september in première bij het water van natuurgebied De Leien bij Rottevalle.

Omgaan met verlies

"Wy ferlearen ús bern troch in ûngemak", vertelt Reitsema. "It wie ek in grut ûngemak foar ús persoanlik. Hoe gean je om mei it ferlies. Je wurde enoarm op de proef steld, want ek de omjouwing hat der muoite mei om mei de dea om te gean. Mei ús stik wolle we minsken yn de mjitte komme, sadat it foar har ek tagonklik wurdt om der mei om te gean."

Volgens Van der Zee is het heel spannend om je eigen persoon op toneel neer te zetten. "It ferliezen fan in neiste is in hiel persoanlik barren. Op sa'n momint stean je op je iepenst. Je filterje de wurklikhied sa't dy is. Elts giet dêr persoanlik mei om."

Het theaterstuk vindt plaats aan het water. Van der Zee: "Wy hawwe de romte opsocht". Reitsema: "Wetter hat foar ús in bysmaak foar de dea fan ús bern, mar it jout ek romte, rêst en útsjoch. De dea heart by it libben en dat wolle we hiel sterk útdrage, want eltsenien hat der mei te krijen."

(Advertentie)
(Advertentie)