Docente Bloem: ''Dreech eksamen, mar wol goed te dwaan''

27 Mei 2016 - 20:43

Het was lastig, maar het was wel goed te doen. Dat zegt docente Anna Marije Bloem over het eindexamen Fries. Bloem is docente op het Bogermancollege in Koudum. Daar hebben dertien kinderen het eindexamen Fries gemaakt. "We ha der twa jier nei ta wurke, en dan is it dêr," zegt Bloem, "mar ik tink dat ik it spannender fûn as de bern. Dy hiene net safolle lêst fan de spanning."

Het examen bestond uit drie teksten. Een over tatoeages, een over een fotomodel, en een over oranjekoek. "Dat slút goed oan by de ynteresses fan de bern" zegt Bloem. "De teksten wiene hiel nijsgjirrich."

Meerdere antwoorden

Over het examen Nederlands was eerder veel te doen geweest. Op veel vragen zouden meerdere antwoorden mogelijk zijn. Dat speelde niet echt bij dit examen, zegt Bloem. Ze heeft het vandaag zelf ook gemaakt. "Ik se altyd in fraachteken yn de kantline as it it antwurd net fuortendaliks sjoch. Dat ha ik no mar in kear as twa, trije dien."

Soms zijn er twee antwoorden die beide goed zijn. "Dan moatte se it alderbêste antwurd kieze. It is wol sneu as je in antwurd fout rekkenje moatte dat op himsels goed is."

Werk begint nu pas

Voor de docenten begint het werk nu pas. "It moat no barre. Earst sels neisjen, en dan nei in twadde korrektor." Voor de kinderen is het afgelopen. Die hebben vrij. "Machtich! It wie krekt in film, dat dan de skoalbel giet, en dat se dan mei de hannen yn de loft nei bûten drave. Se ha no echt fakânsje."

Trefwoorden: 
Anna Marije Bloem examen fries
(Advertentie)
(Advertentie)