Meester over schooltoets: "Net te let op bêd"

18 apr 2016 - 18:13

Kinderen uit groep acht moeten de komende dagen in zichzelf vertrouwen, rustig blijven en niet te laat op bed gaan. Dat zegt meester Isaak de Boer van basisschool De Ikker uit Blije. Dinsdag begint de centrale eindtoets weer, die veel mensen nog kennen als de Citotoets.

"Ik bin hiel benijd hoe't de bern it dwaan sille. Mar ik haw der alle fertrouwen yn. Dat haw ik ek tsjin de bern sein. Mear as dyn bêst kinst net dwaan," aldus De Boer.

Basisschool beslist
Het belang van de toets is de laatste jaren afgenomen. De mening van de basisschool geeft de doorslag bij de vervolgopleiding van de kinderen. De Citotoets telt nu alleen nog als een 'second opinion'.

Niet te laat op bed
"De bern sizze dat se net senuweftich binne, mar der hearsket dochs wol wat sûne spanning yn de klasse. It is in belangryk momint, al moatte jo it belang net oerdriuwe. It type ferfolchûnderwiis stiet al fêst. Jûn noch mar even mei de kop yn de wyn. Net te let op bêd. En dan moarn der plat foar."

(Advertentie)
(Advertentie)