Fryske Muzykbrigade moet omkeer worden voor muziekonderwijs

15 apr 2016 - 17:36

De Fryske Muzykbrigade giet freed fan start. Yn dit gearwurkingsprojekt steane tagonklikheid en fernijing fan muzykûnderwiis sintraal. Alle Fryske jonges en famkes tusken de fjouwer en achttjin jier moatte hjirmei de mooglikheid krije om muzyk te meitsjen

De Fryske Muzykbrigade is in reaksje op de besunigings op keunstûnderwiis fan de lêste jierren. Kulturele Haadstêd 2018 hat by dit projekt in belangrike rol spile.

De Fryske Muzykbrigade gaat vrijdag van start. In dit samenwerkingsproject staan toegankelijkheid en vernieuwing van muziekonderwijs centraal. Alle Friese jongens en meisjes tussen de vier en achtien jaar moeten de mogelijkheid krijgen om muziek te maken.

De Fryske Muzykbrigade is een reactie op de bezuinigingen op kunstonderwijs van de laatste jaren. Kulturele Hoofdstad 2018 heeft bij dit project een belangrijke rol gespeeld.

(Advertentie)
(Advertentie)