Afûk niet blij met afschaffing Fries op Marne College

27 aug 2015 - 16:11

Directeur Koen Eekma van de Afûk heeft er geen goed woord voor over dat het Marne College in Bolsward ophoudt met het geven van Fries. Reden is dat er te weinig animo voor is, zegt de directie. Er zijn te weinig leerlingen die er eindexamen in doen. Maar volgens Eekma komen die er helemaal niet als je het vak afschaft.

De Afûk-directeur wijst erop dat het stimuleren van het Fries op school juist ertoe leidt dat kinderen voor het vak kiezen. Cijfers bewijzen dat, zegt Eekma.

Een fragment uit de brief van Koen Eekma:

"It is spitich dat de nije rektor fan it Marne kolleezje net kiest foar dy stimulearjende rol en him fiksearret op it tal eksamenkandidaten. It soe moai wêze as er him liede litte soe troch oare arguminten as it rendemintstinken. Fryslân is in meartalige provinsje. Wy binne dêr grutsk op en wolle ús bern graach de kâns biede om harren meartalich te ûntwikkeljen. Dêr heart goed ûnderwiis by yn de taal dy’t foar in protte bern harren earste taal is. En ek foar bern dy’t net fan hûs út Frysktalich binne, is it wichtich om Frysk te learen om op in folweardige wize dielnimme te kinnen oan it maatskiplike en kulturele libben yn ús provinsje.

Yn it fraachpetear seit de rektor dat hy dit beslút krekt mei hert foar de saak nommen hat. It is dan wol frjemd dat dosinten Frysk dêr net yn meinommen binne en dat sy dizze ‘ferbettering’ net ûnderskriuwe. Gelokkich seit er ek dat it giet om in proef foar dit skoaljier. As er goed nei alle reaksjes harket en him nochris better foarljochtsje lit, soe ik him riede wolle om dêr no mar mei op te hâlden.
Koen Eekma, direkteur Afûk."

Lees hier de volledige brief.

(Advertentie)
(Advertentie)