Eerste lijst gekaatst op Freule in Wommels

05 aug 2015 - 11:54

Op de Freule in Wommels zijn alle partijen op de eerste lijst gekaatst. Door naar de tweede lijst zijn de parturen van Achlum, Bitgum, Berltsum, Goaiïngea, Dronryp, Gaast/Ferwâlde, Makkum, Lollum/Waaksens, Boalsert, Skearnegoutum, Menaam, Grou, Jelsum/Koarnjum/Britsum, Goutum, Minnertsgea, Wommels, Tsjummearum, Frjentsjer, De Hommerts/Jutryp, Rie, Stiens, Eanjum, Moarre/Ljussens, Peins en Wytmarsum.

Er zijn geen verrassingen na deze lijst. De eerste wedstrijden op de tweede lijst zijn ondertussen al begonnen.

Trefwoorden: 
Wommels kaatsen Freule
(advertinsje)