Veel minder koninklijke onderscheidingen in Fryslân

24 apr 2015 - 12:34

81 Friezen en Friezinnen hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen bij de lintsjesregen. 74 mensen werden lid in de Orde van Oranje Nassau en 4 mannen werden geridderd. Veel meer mannen dan vrouwen kregen een onderscheiding: 55 mannen en 26 vrouwen.

Het aantal onderscheidingen is dit jaar in Fryslân veel kleiner dan in 2014. Toen kregen 112 mensen een koninklijke onderscheiding. In Vlieland, Littenseradiel en Weststellingwerf krieeg vrijdag niemand een onderscheiding. In De Fryske Marren werden tien onderscheidingen uitgedeeld.

Vooral mensen die lang actief ware als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de kerk of een vrijwilligersorganisatie werden in het zonnetje gezet. In sommige gevallen gaat het niet om eenlingen, maar om een echtpaar. In Beetsterzwaag kreeg het echtpaar Henk Boersma en Anna Boersma-Osinga beide een onderscheiding, maar wel met een verskil; Boersma werd benoemd tot Ridder en zij tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide zijn actief in het korfbal en als pleegouder.

Landelijk kregen dit jaar 2838 mensen een lintje. Dat zijn er 300 minder dan yn 2014.

Deze Friezen kregen vrijdag een koninklijke onderscheiding:

DE FRYSKE MARREN
Catharina Cornelia Agricola - Schaafsma fan de Jouwer
Hendrik Ploegstra fan de Jouwer
Ids Mink fan de Jouwer
Janke Trijntje Kooistra - Koopmans fan de Jouwer
Wybe Jissink út Aldehaske
Anne Hoekstra fan de Jouwer
Petrus Johannes Dölle út Balk
Hermina Wever - de Vries út Ychtenbrêge
Tjepke van der Honing fan de Jouwer
Johan Apperloo út Balk

LJOUWERT
Jan van der Veen út Ljouwert
Hans Anne de Boer út Ljouwert
Grietje Trijntje Schabbing - Visser út Ljouwert
frou W.H.M. Jorna - Hettinga út Ljouwert
Gurbe de Boer út Ljouwert
Jacobus Chris Pietersma út Ljouwert
Willem Vellinga út Ljouwert
Gatske Koning út Ljouwert
Leendert Plaisier út Ljouwert

SUDWEST-FRYSLÂN
Ridder:
Wim Beekman út Koudum - u.o aktyf op tsjerklik gebiet (Generale Synode) en ûnderwiis
Siebren Sjoerd Reitsma út Warkum - aktyf binnen de LTO, ûnderwiis en de polityk

Lid yn de Orde fan Oranje-Nassau:
Corneliske (Corry) Boschma - van der Valk út Hylpen
Harm Rozenberg út Snits
Trijntje (Trienke) Visser - Kuperus út Snits
Sijmen Johannes Wijbenga út Snits
Yke Pieter Yska út Boalsert
Piertje Uilkje (Pie) Zeilstra - Deinum fan de Gaastmar

TYTJERKSTERADIEL
Pieter Wabe Braam út Hurdegaryp
Tjitske Talsma - Louwsma út Hurdegaryp
Tietje Veenstra - Bouma út Oentsjerk
Haijo Wijma út Tytsjerk
Izaäk Zijlstra út Burgum

DANTUMADIEL
Antje Brouwer - Zwart út Damwâld
Sijbren Visser út de Westereen
Geertje Wijnstra - Eisma út Wâlterswâld
Jacob Wybren Bouma út Wâlterswâld
Roel Dijkstra út Feanwâlden

OPSTERLÂN
It pear Henk Boersma en Anna Boersma - Osinga fan Oerterp hawwe beide in ûnderskieding krigen. De man is beneamd ta Ridder yn de Orde fan Oranje-Nassa en syn frou ta lid. Beiden binne aktyf yn it kuorbal en as pleechâlder.
It pear Hiltje (Hilly) Veenstra - Geertsma en Fokke Veenstra út Bakkefean
Johannes Roelsma út Bakkefean

ACHTKARSPELEN
Annie van der Kooi - Zegel út Surhústerfean
Riemke Jager út Surhústerfean
Alle van der Weide fan de Harkema
Anne van der Ploeg fan de Harkema
Tamme Alma fan de Harkema

SMELLINGERLÂN
it pear Gerrit Lieuwes en Jeltje Lieuwes - Postma fan de Rottefalle
Wopkjen (Wokkie) Spiekhout - Boonstra út Drachten
Hein Westerhof út Aldegea

LJOUWERTERADIEL
Albert Oosterhoff út LJouwert (wenne oant ferline jier yn Stiens)
Abraham Molenaar út Stiens
Bieuwe Rijpstra út Stiens
Hiltsje Zijlstra - Nicolaij út Stiens

IT HEARRENFEAN
Hendrik Sjoerd Bosscha út Nes
Ulbe Tjietze Dijk út De Knipe
Anne Reitze Sijbesma út Akkrum
Wolter Rozenberg út Jubbegea

KOLLUMERLÂN
MInke van der Veen-Bosscha út Kollum
Lieuwe Algra út Kollumersweach
Jinke Halbesma út Kollumersweach

SKYLGE -
Gerrit Doeksen út Midslân
Gijs Hermanus (Gher) Smit út Midslân
Jan Berghuis út West-Skylge
(dizze lintsje wurde moandei útrikt)

DONGERADIEL
Arend Castelein út Holwert
Hette Anne Meinema út Mitselwier
Annelies Hengst - van der Meer út Dokkum

FRJENTSJERTERADIEL
Hans Smelik út Frjentsjer - Ridder yn de Orde fan Oranje-Nassau - foar in ferskaat oan kulturele funksjes yn binnen- en bûtenlân. Hy is sûnt 2006 foarsitter fan Museum it Coopmanshûs yn Frjentsjer.
Carel Zaagsma út Seisbierrum

HARNS
Beneamd ta Ridder yn de Orde fan Oranje-Nassau: Sjoerd Ybema út Harns. Oprjochter fan in arsjitektenburo yn Harns, ûntwerper fan stadions en aktyf foar de Feriening Nederland Nepal. Omdat hy yn it bûtenlân is wurdt hy kommende moandei riddere.
Jacob Westra út Harns.

MENAMERADIEL
Arend Doldersum út Menaam
Tjeerd Tijsma út Dronryp

FERWERDERADIEL
Haije Talsma út Burdaard is beneamd ta Ridder yn de Orde fan Oranje-Nassau. Hy wie acht jier wethâlder fan de gemeente Ferwerderadiel en ek aktyf foar de Stifting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel en in ferskaat oan oare sosjale en tsjerklike aktiviteiten.

EASTSTELLINGWERF
Arja Looyen - van Dalen út Easterwâlde is beneamd ta lid yn de Orde fan Oranje-Nassau.

GEMEENTE HET BILDT
Arjaantje Sijtsma út Minnertsgea.
Hjir krijt noch ien persoan in lintsje op in letter tiidstip.

IT AMELÂN
Douwe Bakker út Hollum.

SKIERMÛNTSEACH
Arend Jan (Arend) Maris
Grietje (Greet) Schut-van Eerten

#Lintjesregen in Leeuwarden. @Gemeente_Lwd heeft 9 nieuwe Leden in De Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd! pic.twitter.com/n4hZA3xirF

— Gemeente Leeuwarden (@Gemeente_Lwd) 24 april 2015

Lintjesregen in de gemeente #Kollumerland c.a. Zie: http://t.co/fReZyqnWo5 pic.twitter.com/4e1ktEhgqz

— Gem. Kollumerland ca (@kollumerlandca) 24 april 2015

(advertinsje)