Werkzaamheden brug Franeker

27 apr 2014 - 10:33

Gemotoriseerd verkeer kan aanstaande woensdag niet over de Franekereindsbrug in Franeker. Die is dan afgesloten, omdat de leuning wordt teruggeplaatst.

Het werk begint om acht uur 's ochtends en duurt tot drie uur 's middags. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel over, maar hebben mogelijk wel hinder van het werk.

It ferkear kin kommende woansdei net oer de Frjentsjertereinsbrêge yn Frjentsjer. Dy is dan ôfsletten, omdat de leuning werompleatst wurdt.

It wurk begjint om acht oere moarns en duorret oant trije oere middeis. Kuierders en fytsers kinne wol oer de brêge, mar hawwe mooglik wol hinder fan it wurk.

(advertinsje)
(advertinsje)