Aantal inbraken verdubbeld

16 feb 2012 - 17:24

Het aantal inbraken in de gemeente Súdwest-Fryslân is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Politie, gemeente en woningstichtingen houden nu een actie om mensen tips te geven dat te voorkomen.

In heel Fryslân neemt het aantal inbraken toe. Het project Tegenhouden moet die trend tegenhouden. Er is al in actie geweest in Grou. Die in Súdwest-Fryslân is donderdag begonnen. Vijftig medewerkers van politie, gemeente en woningstichtingen gaan in IJlts en Sneek mensen waarschuwen. Later wordt dat ook in Lemsterland en Skarsterland gedaan.

It tal ynbraken yn de gemeente Súdwest-Fryslân is yn in jier tiid sawat ferdûbele. Plysje, gemeente en wenningstichtingen hâlde no in aksje om minsken tips te jaan dat foar te kommen.

Yn hiel Fryslân nimt it tal ynbraken ta. It projekt Tegenhouden moat dy trend opkeare. Der hat al in aksje west yn Grou. Dy yn Súdwest-Fryslân is tongersdei úteinset. Fyftich meiwurkers fan plysje, gemeente en wenningstichtingen sille yn Drylts en Snits minsken warskôgje. Letter sil dat ek yn Lemsterlân en Skarsterlân dien wurde.

Trefwoorden: 
inbraak
(advertinsje)
(advertinsje)