Oproep voor sneeuwvegers

06 feb 2012 - 13:03

Zowel het rayonhoofd van Gaasterland als het rayonhoofd van Sneek doen een oproep om te helpen met het schoonmaken van het ijs. Maandag ging het nog mis bij de Luts bij Balk. Daar is een veegmachine door het ijs gezakt.

Rayonhoofd Auke Hylkema hoopt dat inwoners van Balk massaal met scheppen en bezems bij hem komen om te helpen. Dat geldt ook voor de Kolk by Sneek. Daar heeft rayonhoofd Cnossen goed 15 man nodig. Mensen kunnen zich maandagmiddag melden bij het Raadshuis in Balk en op de Kolk in Sneek.

Sawol it rayonhaad fan Gaasterlân as it haad fan Snits dogge oproppen om help te krijen by it skjinmeitsjen fan it iis. Moandei gie it mis by de Luts by Balk. Dêr is in faaimasine troch it iis sakke.

Rayonhaad Auke Hylkema hopet dat ynwenners fan Balk massaal mei skeppen en biezems by him komme om te helpen. Dat jildt ek foar de Kolk by Snits. Dêr hat rayonhaad Cnossen in man as 15 nedich. Minsken kinne har moandeitemiddei melde by it Riedshús yn Balk en op de Kolk yn Snits.

(advertinsje)
(advertinsje)