Asbest in kerk Oppenhuizen

12 apr 2013 - 12:06

Bij de verbouwing van de Johanneskerk in Oppenhuizen is behoorlijk veel asbest gevonden. De gevaarlijke stof zit om 100 jaar oude verwarmingsbuizen.

Het was wel bekend dat er asbest onder vloer zat, mar het is veel meer dan gedacht. In totaal ongeveer 50 meter. In en om de kerk uit 1695 wordt op dit moment groot onderhoud gepleegd. Dit kost 4,5 ton. De vondst van asbest zorgt voor vertraging van de werkzaamheden en voor extra kosten.

By de ferbouwing fan de Johannestsjerke yn Toppenhuzen is flink wat asbest fûn. De gefaarlike stof sit om 100 jier âlde ferwaarmingsbuizen hinne.

It wie wol bekend dat der asbest ûnder de flier lei, mar it is in stik mear as tocht, meiïnoar sa'n 50 meter. Yn en om de tsjerke út 1695 wurdt op it stuit grut ûnderhâld dien foar sa'n fjouwer en in heale ton. Ek wurdt it ynterieur oanpast. De asbest soarget foar in pear wiken fertraging en foar ekstra kosten.

Trefwoorden: 
asbest kerk Oppenhuizen
(advertinsje)
(advertinsje)