OVERZICHT: Wie kaatst tegen wie op De Freule?

10 aug 2021 - 19:39

Woensdagochtend begint in Wommels de 119e editie van de Freulepartij. Het is de belangrijkste kaatspartij voor jongens, die slechts enkele keren de kans krijgen om de wedstrijd te winnen. De twee finalisten van de generale repetitie afgelopen zondag treffen elkaar woensdag in de eerste omloop.

Het partuur van Bolsward won dit jaar de Bondspartij - Foto: Dijks Fotografie

Er doen dit jaar 35 parturen mee aan de wedstrijddag. Dat is opnieuw minder dan vorig jaar en het jaar daarvoor. In 2020 waren er 38 parturen en in 2019 nog 41 parturen. Voorzitter Tjeerd Dijkstra zei toen al dat het erop leek dat de partij eraan moet wennen dat de aanwas van jonge kaatsers minder wordt.

Wat opvalt aan de loting is dat het partuur van Jellum-Bears (Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema) het in de eerste omloop direct opneemt tegen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk (Jan Bandstra, Jelmer Torensma en Rutger Torensma).

Die twee parturen stonden zondag in Franeker bij de generale repetitie in de finale. Toen won Jellum-Bears met 5-4 en 6-2.

Jellum-Bears heeft dit seizoen slechts drie keer verloren: van Bolsward, Berltsum en Dronryp.

Loting voor De Freulepartij

1 Kimswerd 2 Oudebildtzijl
3 Spannum 4 Bolsward
5 Grou 6 Wommels
7 Arum 8 Makkum
9 Witmarsum 10 Folsgare
11 Winsum 12 St.-Annaparochie
13 Stiens 14 Sexbierum-Pietersbierum
15 Morra-Lioessens 16 Baard
17 Franeker 18 Bitgum
19 Jellum-Bears 20 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
21 Berltsum 22 Dronryp
23 Reahûs-Tirns 24 Hommerts
25 St.-Jacobiparochie 26 Lollum-Waaksens
27 Reduzum 28 Exmorra
29 Achlum 30 Tzum
31 Raerd 32 Leeuwarden
33 Heerenveen 34 Menaam
35 Ingelum --
(Advertentie)
(Advertentie)