"Waterschap en provincie moeten verantwoordelijkheid nemen bij schade lager waterpeil"

11 Mei 2021 - 18:42

Bewoners van het veenweidegebied die last hebben van schade door een verlaging van het waterpeil, moeten veel gemakkelijker aanspraak kunnen maken op compensatie. De provincie en Wetterskip Fryslân moeten meer geld beschikbaar stellen voor schade aan huizen en ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat vindt Jan Dogterom van de partij 50Plus in het Waterschapsbestuur.

Omkearde bewiislest

Verantwoordelijkheid

Op de commissievergadering van Wetterskip Fryslân wordt dinsdagavond gesproken over de veenweideproblemen. Dogterom heeft het op de agenda gezet omdat hij denkt dat het waterschap in het veenweidegebied hebben met bijvoorbeeld verzakkingen en de fundering.

In het veenweidegebied in Fryslân hebben veel huizen last van funderingsproblemen. Een van de oorzaken is het verlagen van het waterpeil. Daardoor komt bij sommige huizen de fundering droog te staan. De koppen kunnen rotten en dan verzakt het huis. Juristen van Wetterskip Fryslân stellen dat eigenaars zelf verantwoordelijk zijn voor de fundering, maar volgens Dogterom is dat niet direct het geval.

Omgekeerde bewijslast

De 50Plus-fractievoorzitter krijgt steun van professor Jan van Dunné, emearitus-hoogleraar privaatrecht. Volgens Van Dunné kan een vergelijking gemaakt worden met de problemen door de gaswinning in Groningen. Daar hoeft de burger in het gaswingebied niet te bewijzen dat zijn schade door de gaswinning komt. Hier zou dat ook kunnen, zo is zijn analyse.

Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

De provincie draagt als waterbeheerder verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het schenden van de veiligheidsnormen, stelt Van Dunné. Dat houdt in dat iemand die schade heeft, een kans maakt als de zaak wordt voorgelegd aan een civiele rechter.

Ruime compensatie

Volgens Dogterom moet het zover niet komen. Hij wil dat de provincie en het waterschap openheid van zaken geven en ruimhartig omgaan met compensatie. Er moet een soort schadefonds komen en er moet een principe van omgekeerde bewijslast voor gelden. Dat moet het voor de burger gemakkelijker maken om in beroep te doen op de schaderegelingen.

Het gaat al snel om duizenden huizen. De schade loopt van een paar duizend euro tot in de tonnen. Wetterskip Fryslân schrijft in een reactie dat het peilbesluit 'onherroepelijk' is. Dat betekent dat het rechtmatig is en dat het waterschap goed handelt als het peilbesluit nagestreefd wordt. Er wordt dan ook geen rekening gehouden met de verplichting om schade te betalen.

(Advertentie)
(Advertentie)