Compromis veenweidegebied: dit hebben alle partijen afgesproken

30 mrt 2021 - 17:44

Het tegengaan van de bodemneergang en de uitstoot van CO2 die daarbij vrijkomt, beperkt zich voorlopig tot gebieden met nog een dikke laag veen waar geen dikke laag klei op ligt. Dat is een nieuw compromis tussen boeren, andere belanghebbenden en betrokken overheden over de toekomst van het veenweidegebied.

De toekomst van het Friese veenweidegebied

Eind vorig jaar kwamen de provincie, Wetterskip Fryslân en de betrokken gemeenten met een plan naar buiten om over het generaal het waterpeil omhoog te zetten naar 40 centimeter onder het maaiveld in gebieden met nog veel veen. Maar maatregelen in andere gebieden met minder veen werden niet uitgesloten.

28.000 hectare

Na veel reacties van ongeruste boeren heeft iedereen zich gevonden in dit compromis waarbij het nu nog om 28.000 hectare gaat. In 2022 wordt bekeken of je daarmee wel de doelstellingen kunt halen als het gaat om het beperken van de CO2 uitstoot. Dan kan het zijn dat er weer naar een grote gebied van het veenweidegebied gekeken moet worden.

Ruig weer boven veenweide gebied - Foto: Omrop Fryslân & Remco de Vries

Er zal verder niet alleen gekeken worden naar het natter maken van gebieden: ook andere manieren om de bodem veerkrachtig te maken tegen het verdwijnen van het veen worden nu meegenomen. Natuurorganisaties zijn er niet blij mee dat het gebied waar nu iets gebeurd kleiner is geworden.

Natuurverbetering

De bodemneergang zorgt al langer voor verdroging van hun gebieden. Er is nu wel meer ruimte in de plannen om de veenweide-aanpak te combineren met met natuurverbetering, zowel in natuurgebieden als op boerenland, met bijvoorbeeld weidevogelbeheer.

Een experiment met klei om bodemneergang te beperken - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Er komen nog een aantal inspraakmomenten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Provinciale Staten er eind mei een besluit over nemen. Na de zomer volgen de gemeenten in het veenweidegebied.

Bij het veenweidegebied gaat het grof gezegd om een gebied rondom de Friese meren, met uitlopers in de beekdalen. Het is 89.000 hectare groot waarvan 59.000 hectare in gebruik is bij boeren. Dan gaat het om zo'n 1.100 bedrijven die met elkaar voor zo'n 8.000 banen zorgen. Maar daar zit ook heel belangrijke, Europees beschermde natuur zoals Nationaal Park De Alde Feanen.

(Advertentie)
(Advertentie)