GroenLinks: campagne en communicatie over coronavaccin hoort ook in het Fries

09 des 2020 - 17:42

De voorlichting en de aanstaande campagne over het coronavaccin moet ook in het Fries beschikbaar zijn. Tweede Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks vroeg woensdag minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken om hier werk van te maken. "Informatie over het vaccinatieprogramma dient zo toegankelijk mogelijk te gebeuren", zei de politica in een plenair debat over de Friese taal. Minister Ollongren zei in haar reactie dat ze het niet oneens is met de oproep, maar "het is uiteindelijk wel de GGD Fryslân die daar keuzes in maakt".

GrienLinks; Campagne en communicatie over coronavaccin hoort ook in het Fries

Het oordeel over de motie, waar volgende week over gestemd gaat worden, laat de minister graag over aan de Tweede Kamer. "Maar ik vind informatie in het Fries wezenlijk en wil die graag bevorderen, zeker als het over zo'n belangrijk onderwerp gaat."

Minister Ollongren reageart op de moasje fan GrienLinks foar Fryske kommunikaasje oer it coronavaccin

Minidebat: Fries meer zichtbaar maken

In het minidebat over het taalbeleid Frysk werden in totaal vijf moties ingediend. Harry van der Molen kwam met maar liefst drie moties. Van der Molen vindt dat de Rijksoverheid moet werken aan de zichtbaarheid van het Fries, bijvoorbeeld middels Friese bordjes op gebouwen van de Rijksoverheid, maar ook in overheidscommunicatie die bestemd is voor het publiek in Fryslân. Van der Molen vindt dat het Rijk over de realisatie hiervan een aparte afspraak zou moeten maken met de provincie.

Ollongren beschouwt de oproep van Van der Molen en Aukje de Vries van de VVD als 'steun' voor haar beleid. "We zijn bezig met een inventarisatie waar ze dit kunnen gaan doen." Het gaat daarbij ook om Friese kantoren van overheidsorganisaties, zoals de Meldkamer Noord-Nederland van de politie in Drachten en uitkeringsinstantie UWV.

Tresoar

Ollongren was minder te spreken over de motie van Van der Molen en De Vries over Tresoar. Van der Molen vindt dat het Rijk zich niet moet terugtrekken uit de gemeenschappelijke regeling 'Letterhoeke' van Rijk en provincie, vanwege de 'zorgplicht' voor de Friese cultuur en literatuur. Volgens de minister zijn Rijk en provincie in overleg over Tresoar. Ze heeft daarom geen behoefte aan een motie die erdoorheen fietst.

'Friesland'

Tweede Kamerlid Aukje de Vries van de VVD wees Ollongren erop dat ze nog veel te vaak 'Friesland' tegenkomt als naam van de provincie. De Vries vindt dat zoiets niet kan, omdat de naam al in 1997 officieel is veranderd in 'Fryslân'. De minister gaf De Vries gelijk en zei dat ze hier de komende tijd op let.

Rechtbank

De Vries is ook van mening dat de rechtbank de positie van het Fries wel wat beter mag regelen. Friezen hebben in de rechtbank in principe het recht om Fries te spreken, maar in de praktijk kan er lang niet altijd gebruik worden gemaakt van dit recht. Minister Ollongren sprak haar vertrouwen uit in de net benoemde nieuwe rechtbankpresident Fred van der Winkel. De minister wil met hem overleggen over het Fries. In de tussentijd worden al meer tolken in het Fries opgeleid. Dat is hard nodig, want momenteel is Fedde Dykstra uit Wirdum de enige officieel beëdigde rechtbanktolk Frysk.

Minority Safepack

Harry van der Molen diende ook een motie in over het bij de Europese Unie lopende burgerinitiatief Minority Safepack. Van der Molen wil dat ook de Tweede Kamer dit initiatief steunt, net als de Duitse Bundestag en andere parlementen in Europa.

Minister Ollongren noemde het voorstel van de CDA'er ingewikkeld, omdat het Minority Safepack veel breder is dan het 'taalbeleid Frysk', "en dat weet de heer Van der Molen ook". Ollongren wil één en ander eerst overleggen met haar collega's van Buitenlandse Zaken, voordat ze met een reactie uit naam van het kabinet gaat komen. Van der Molen heeft echter haast. Hij wil voor komende week dinsdag een reactie, omdat dan de Europese Commissie met een officiële reactie op het burgerinitiatief komt.

Het doel van Minority Safepack is dat ook de Europese Unie beleid ontwikkelt en maatregelen neemt om alle taalminderheden in Europa beter te beschermen en te bevorderen op Europees niveau. Het initiatief van minderheidsorganisatie FUEN wordt momenteel aan veel parlementen voorgelegd. Komende week maandag stemt het Europees Parlement over Minority Safepack, en komende week woensdag ligt het initiatief als 'motie vreemd' bij Provinciale Staten.

Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) over haar motie

(Advertentie)
(Advertentie)