Omrop Fryslân en it Noordelijk Film Festival

  Omrop Fryslân is folop belutsen by it Noordelijk Film Festival dat fan 5 oant en mei 11 novimber plakhat yn Ljouwert. Fan moandei oant en mei freed is der alle jûnen in telefyzjeprogramma te sjen mei films en petearen. Dêrnjonken presintearret de Omrop tal fan nije films op it festival en boppedat is Omrop Fryslân mediapartner.

  TV-programma

  Fan moandei 5 oant en mei freed 9 novimber stjoert Omrop Fryslân alle dagen fan 21.00 oant 22.00 oere in telefyzjeprogramma út mei films en petearen. Yn de Harmonie yn Ljouwert praat presintatrise Karen Bies mei tal fan gasten oer films en oare saken. Dêrnjonken is der alle dagen in oare film te sjen yn it programma.

  (advertinsje)

  De Stormruiter

  (film-registraasje fan û.o. Timo Brinkman)

  De Stormruiter giet oer de ivige striid fan Nederlân tsjin it wetter en oer it ûntstean fan it Fryske hynsteras. In bysûnder muzykteaterstik mei ûnder oaren Ellen ten Damme, Jelle de Jong, Freark Smink, Hilbert Dijkstra, Joop Wittermans en mear as hûndert Fryske hynders. Yn gearwurking mei Stichting Faderpaard registrearre Omrop Fryslân it teaterspektakel. Dy registraasje giet op 7 novimber yn premjêre op it Noordelijk Film Festival. Letter dit jier sil de film yn twa dielen, op earste krystdei om 17.00 oere en op twadde krystdei om 18.00 oere, te sjen wêze by Omrop Fryslân.

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Noordelijk Film Festival.

  De Joadske brulloft

  (Fryslân DOK, Annet Huisman / nominearre foar in Noorderkroon award)

  It Joadske pear Barend en Mimi Boers flechte foar deportaasje op 16 july 1942. It pear kaam moannen letter oan yn Jamaika. Harren bern hawwe nea de details witten fan de libbensgefaarlike flecht. Pas as in koffer, dy’t in libben lang sletten bleau, iepen giet nei de dea fan Barend en Mimi, komt it ferhaal fan in reis fol gefaar, eangst en lijen foar it ljocht. Fiifensântich jier letter folgje de bern; André, Yvette en Marion de flechtrûte fan harren âlden, dwers troch Frankryk en Spanje.

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Noordelijk Film Festival.

  It geheim fan De Deelen

  It binne plakken dy'tst nea sels mei it bleate each sjen kinst, de ûnder- en boppewetterwrâld fan it natuergebiet De Deelen. Yn 'It geheim fan de Deelen' nimt Omrop Fryslân dy op it Noordelijk Film Festival op bysûndere wize mei nei it natuergebiet. Mei in spesjaal ûntwikkelle kamera makke filmer Herman Zeilstra foar Omrop Fryslân de meast bysûndere bylden fan De Deelen. Mei in kamera dy't yn in bestjoerbare gâns sit kin hy tichter as ea by guon bisten komme.

  'It geheim fan De Deelen' is ûnder it Noordelijk Film Festival te sjen yn de LC foyer yn stedsskouboarch De Harmonie.

  De Striid

  (FryslânDOK, Murk-Jaep van der Schaaf / nominearre foar in Noorderkroon award)

  In portret fan fertsjintlik triatleet Jacob Veenstra en it ritme fan de triatlon: in ekstreem swiere sport dy’t bestiet út 3,8 kilometer swimmen, 180 kilometer fytsen en 42 kilometer hurdrinnen. De film folget Jacob yn syn mentale en fysike striid foar en ûnder de Frysman 2018, in bysûndere wedstriid dy’t begjint en einiget op it Reaklif. 

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Noordelijk Film Festival.​ 

  Gruttopia

  (FryslânDOK, Thom Verheul)

  De Fryske skries (grutto) Amalia en de Fryske fûgeler en komponist Sytze Pruiksma binne yntins mei inoar ferbûn. Amalia briedt al fiif jier yn de buert fan Weidum, dêr’t Sytze wennet en wurket. Sytze folget de skries nei syn trekgebieten yn Afrika, Spanje en Portugal. Sintraal yn de film stiet de weromrinnende biodiversiteit fan it Fryske plattelân, dêr’t benammen de skries it hieltyd dreger troch kriget.

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Noordelijk Film Festival.

  Nije Eagen

  (stipe troch FryslânDOK)

  Under de namme Nije Eagen giene Noardic Wave, Cinecrowd en FryslânDOK op syk nei nije koarte dokumintêren. Dat hat trije útienrinnende ferhalen opsmiten:

  • Vergeet me niet (Froukje van Wengerden): In Fryske muzikant dy’t adoptearre is út Brazilië wol no yn dat lân strjitbern helpe mei muzyk.
  • Soort van hetzelfde (Jan-Martien Dekker): Twa muzikanten dogge mei oan in projekt dat Nederlân en Oekraïne op muzikaal, kultureel en geografysk mêd mei inoar ferbine moat.
  • De Muze (Tom Tieman): In Fryske keunstner moetet yn it Centraal Museum syn muze.

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Noordelijk Film Festival.​ 

  Sailing on the grass

  (stipe troch FryslânDOK)

  Trije ynternasjonale regisseurs binne foar de dokumintêrerige Sailing on the Grass frege om de sjogger mei te nimmen yn harren byld fan ús provinsje. Fryslân troch de eagen fan net-Friezen. Twa films geane op it filmfestival yn premjêre:

  • Zoals zij (Pau Ortiz): De ynwenners fan Easterlittens keapje mei-inoar in hûs foar in Syryske famylje dy’t flechte is en helpe de âldste soannen om te wennen yn de nije kultuer.
  • Zwitserse kust (Andrea Pellerani): In portret fan twa lytsskalige kustfiskers en de ferbining tusken harren, de Waadsee en Switserlân. 

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Noordelijk Film Festival.​

  (advertinsje)