Mominten fan jo

Mominten fan juny 2018

 • Jorrit Schaafsma
 • Rein Dijkstra
(advertinsje)

Mominten fan maaie 2018

 • Monique Vellinga - Easterein
 • Jantsje Wijbenga
 • Robert Santema
 • Lize Lootsma

Mominten fan april 2018

 • 180426_JOMOMINT_2018-04-05
 • 180426_JOMOMINT_2018-04-12
 • 180426_JOMOMINT_2018-04-19
 • 180426_JOMOMINT_2018-04-26

Mominten fan maart 2018

 • Lolkje Wierda - Ysbrechtum
 • Jeltsje Kroes - Nijesyl
 • Wiepkje Hoekstra - Aldegea Súdwest-Fryslân
 • 180409_JOMOMINT_29-03-18

Mominten fan febrewaris 2018

 • Klaas Dekker - Aldeberkeap
 • Margreet Vrieswijk - Swichum

Mominten fan jannewaris 2018

 • Oane Postma - De Westereen
 • Martin van Iperen - Ljouwert

Mominten fan oktober 2017

 • Jan-Sietse Brouwer - Goutum
 • Wichard Postma - Nijemardum
 • Peter de Jong - Westhim
 • Luc Klamer - Easterwâlde

Mominten fan septimber 2017

 • Elly de Boer - Lekkum
 • Evert Veenstra - Hallum
 • Auke Postma - Jirnsum
 • Marianne Klijnstra - Ljouwert

Mominten fan juny 2017

 • Afke Wiersma Efdé - Bonkefeart
 • Antsje Meekma - Deinum
 • Gerrit Miedema - Lauwerseach

Mominten fan maaie 2017

 • Maaike van Dijk - Frjentsjer
 • Janke de Vries - Mûnein

Mominten fan april 2017

 • Johannes Dijkstra - Flylân
 • Gerrit Miedema - Lauwerseach

Mominten fan maart 2017

 • Ype van der Werf - Skotske heechlânner by Snits
 • Alie van der Bij - Earnewâld
 • René Anne Kingma - Dokkum
 • Gerrit de Vries - Lytsewierrum

Mominten fan febrewaris 2017

 • Marijke van der Hoek - drokte by it fûgelhúske
 • Wichard Postma - Fûgels
 • Elisabeth de Jong - Wespen yn Aldeberkeap
 • Andries van Wieren - Protterloften yn De Falom

Mominten fan jannewaris 2017

 • Jolanda van Steinvoorn - Riger yn it Ljouwerter bosk
 • Miente Steensma - Reedrider en fyster by Smelle Ie

Mominten fan desimber 2016

 • Henk Boschma op Skier
 • fan Dick Groeneveld yn Dokkum
 • fan Auke Postma yn Warten
 • fan Ans Terpstra yn Noardburgum

Mominten fan novimber 2016

 • fan Bonne Dijkstra yn Arum
 • fan Minke Bergsma út De Lemmer
 • fan Jaap Gulmans yn Boerum
 • fan Auke Postma yn Berltsum

Mominten fan oktober 2016

 • fan Fimme fan Dijk yn Reduzum
(advertinsje)