Mik 'm deryn

De kompetysje op sneon giet troch. Nei it fuotbal en kuorbal is it no tiid foar de keatsers.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten

1 út 10.

Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra

1 út 10.

Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden

1 út 10.

Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten

0 út 10.

Haye Jan Nicolai, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma

4 fan de 10.

Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong

0 fan de 10.

(Advertinsje)