Kontakt

Staazje

By Omrop Fryslân is der altyd ferlet fan staazjerinners op ferskate ôfdielingen. Wolsto staazjerinne by ús? Dat kin! Stjoer dyn sollisitaasje yn fia dit formulier.

Reagearje fia SMS of Whatsapp?

Yn in soad fan ús radio-útstjoeringen kinst reagearje fia SMS en Whatsapp. Dyn SMS'ke of appke kinst kwyt oan: 06 20 499 199.

Kontakt

Fia ûndersteand formulier kinst kontakt opnimme mei ien fan de ferskate ôfdielingen fan Omrop Fryslân. Lês hjirûnder mei watfoar fragen ast by hokker ôfdieling terjochte kinst.

Nijs en tips:
Foar al it nijs en tips dy’t jo trochjaan wolle kinne jo kontakt opnimme mei de redaksje fia redaksje@omropfryslan.nl. 

Webside, apps en social media:
Foar alles dat ús webside, de apps of social media oangiet kinne jo terjochte bij Nije media.

Aginda:
Dyn eveneminten, kultuersaken, tips foar de redaksje fan Op & Ut en oare saken kinne jo nei de aginda stjoere.

Reklame
Alle ynformaasje oer advertearjen by Omrop Fryslân op radio, telefyzje en online is te krijen fia reklame.

Haadredaksje, direksje en fakatueres:
Foar programma-ynhâldlike saken kinst kontakt opnimme mei de Haadredaksje.
Fragen en opmerkingen oer saken op direksjenivo meie stjoerd wurde oan de Direksje.
Foar fakatueres en staazjeplakken kinst by Personielssaken terjochte.

(advertinsje)