Kontakt

Staazje

By Omrop Fryslân is der altyd ferlet fan staazjerinners op ferskate ôfdielingen. Wolsto staazjerinne by ús? Dat kin! Stjoer dyn sollisitaasje yn fia dit formulier.

Reagearje op de útstjoering?

Yn in soad fan ús radio-útstjoeringen kinst reagearje. Dat kin fia de Omrop-app. Rjochtsboppe yn de app stiet it ikoan 'appke'. Dêrneist kinst in SMS'ke of appke kwyt oan: 06 20 499 199.

Kontakt

Scrol nei ûnderen foar it kontaktformulier om kontakt op te nimmen mei ien fan de ferskate ôfdielingen fan Omrop Fryslân. Hjirûnder kinst lêze mei watfoar fragen ast by hokker ôfdieling terjochte kinst.

Nijs en tips (redaksje):
Foar al it nijs en tips datst trochjaan wolst kinst kontakt opnimme mei de redaksje fia redaksje@omropfryslan.nl. 

Webside, apps en social media (Nije Media):
Foar alles dat ús webside, de apps of social media oangiet kinst terjochte bij Nije Media.

Aginda:
Dyn eveneminten, kultuersaken, tips foar de redaksje fan Op&Ut en oare saken kinst nei de aginda stjoere.

Reklame
Alle ynformaasje oer advertearjen by Omrop Fryslân op radio, telefyzje en online is te krijen fia reklame.

Haadredaksje, direksje en fakatueres:
Foar programma-ynhâldlike saken kinst kontakt opnimme mei de Haadredaksje.
Fragen en opmerkingen oer saken op direksjenivo meie stjoerd wurde oan de Direksje.
Foar fakatueres en staazjeplakken kinst by Personielssaken terjochte.

Korreksje foar: /nijs/842730-wike-fan-de-iensumens-ik-ha-al-trije-dagen-gjin-stim-mear-heard
(advertinsje)