Kontakt

Reagearje op de útstjoering?
Yn in soad fan ús radio-útstjoeringen kinst reagearje. Dat kin fia de Omrop-app. Rjochtsboppe yn de app stiet it ikoan 'appke'. Dêrneist kinst in SMS'ke of appke stjoere nei: 06 20 499 199.

Redaksje
Foar al it nijs en tips datst trochjaan wolst kinst kontakt opnimme mei de redaksje fia redaksje@omropfryslan.nl

Direksje en personielssaken
Fragen en opmerkingen oer saken op direksjenivo meie stjoerd wurde oan de Direksje.
Foar fakatueres en oare personielssaken kinst by P&O terjochte.

Staazje
By Omrop Fryslân is der altyd ferlet fan staazjerinners op ferskate ôfdielingen. Wolsto staazjerinne by ús? Dat kin! Stjoer dyn sollisitaasje yn fia dit formulier.

Reklame
Alle ynformaasje oer advertearjen by Omrop Fryslân op radio, telefyzje en online fine jo hjir.

Aginda
Dyn eveneminten, kultuersaken, tips foar de redaksje fan Op&Ut en oare saken kinst nei de aginda stjoere.

Resepsje
Hast in algemiene fraach of wist net hokker ôfdieling de fraach beäntwurdzje kin, nim dan kontakt op mei de resepsje. Dat kin fia ûndersteand formulier en is dernjonken op wurkdagen fan 8.30 oant 17.00 oere telefoanysk berikber op it nûmer 058 299 7799

Korreksje foar: /nijs/550253-rykswettersteat-wurket-oan-a6
(Advertinsje)