Yn aksje foar de Fryske readbûnte kij

  • Mear gefoel en beleefsintrum foar Fryske readbûnte kij

In stik libjend kultureel erfgoed fan Fryslân driget út te stjerren. Al sûnt de midsiuwen rinne dizze kij yn de Fryske greide, mar no binne der noch mar 340 fan oer. De Stichting Roodbont Fries Vee makket him grutte soargen.

Dêrom komt Omrop Fryslân yn aksje om dizze kij te rêden. Yn gearwurking mei jo, reklameman Wytze Visser en de Stichting Behoud Roodbont Friese Vee sille wy mei de bêste ideeën foar it rêden fan dizze ko oan de slach. En hjir kinne jo folgje hoe't dat giet of wurd lid fan de Facebookgroep.

Stichting Behoud Roodbont Friese Vee stypje? Dat kin fia harren webside

(advertinsje)

Kealtsje

  • It kealtsje fan Jaring Brunia

Ek folget Omrop Fryslân it libben fan in Fryske rêadbûnte kealtsje fan noch mar 1 wike âld. Op tongersdei 19 april 2018 is se berne op de buorkerij fan Jaring Brunia út Raerd. Mar se hat noch gjin namme en dêr ha wy dyn help foar nedich! Nei wa moat it kealtsje ferneamd wurde? Mail de namme en wêrom dizze namme nei fryslanhjoed@omropfryslan.nl.

Ideeën om de kij te rêden

  • Tsiis, fleis en in 'beleefcentrum'

Omrop Fryslân hat in tal kreativelingen frege mei ideeën te kommen foar it behâld foar de Fryske readbûnte kij. Se ha harren idee oan ús presintearre.

In útstjerrend ras

  • Fryske readbûnte ko yn gefaar

In petear yn Fryslân Hjoed mei Durk Durksz, fan Stichting Behoud Roodbont Friese Vee. Hy stridet foar it bestean fan dizze kij. En ek oan tafel sit Jouke Gerbrandy. Hy hat de gouden jierren fan de readbûnte kij meimakke, mar syn soan hat der foar keazen om net mei de famylje tradysje troch te gean. En omdat wy graach in plan betinke wolle om de kij yn byld te krijen tinkt reklameman Wytze Visser mei oer in kampanje.

(advertinsje)