PC 2017

Utslaggen 164e PC

  De útslaggen binne ek te finen op Teletekstpagina 570 (1e omloop), 571 (2e omloop), 572 (heale finale) en 573 (finale).

  1e omloop:
  Triemstra (1) - Boersma (2): 5-0, 6-0
  Diertens (3) - Ennema (4): 5-5, 6-4
  Tolsma (5) - Kingma (6): 5-1, 6-4
  Van Zuiden (7) - Van der Veen (8): 5-1, 6-6
  Van der Bos (9) - Van Zwieten (10): 5-5, 6-4
  Bergsma (11) - Zijlstra (12): 5-1, 6-2
  Dijkstra (13) - Attema (14): 5-5, 6-6, 14 wint
  Boomsma (15) - Baarda (16): 5-2, 6-0

  2e omloop:
  Triemstra (1) - Diertens (3): 5-2, 6-2
  Tolsma (5) - Van Zuiden (7): 5-2, 6-4
  Van der Bos (9) - Bergsma (11): 5-1, 6-2
  Attema (14) - Boomsma (15): 5-2, 6-2

  Heale finale:
  Triemstra (1) - Tolsma (5): 5-5, 6-4
  Van der Bos (9) - Attema (14): 5-5 6-6, 14 wint

  Finale:
  Triemstra (1) - Attema (14): 5-5, 6-6, 1 wint

  (advertinsje)

  Hichtepunten finale

  • Besjoch hjir it lêste punt
  • De reaksje fan Alle Jan Anema
  • Ynterview mei Hendrik Kootstra
  • De reaksje fan Taeke Triemstra

  Hichtepunten heale finale

  • Heale finale: Van der Bos (9) - Attema (14): 5-5 6-6, 14 wint
  • Heale finale: Triemstra (1) - Tolsma (5): 5-5, 6-4
  • Ynterview mei Hendrik Tolsma

  Hichtepunten fan de 2e omloop

  • 2e omloop: Triemstra (1) - Diertens (3): 5-2, 6-2
  • 2e omloop: Van der Bos (9) - Bergsma (11): 5-1, 6-2
  • Ynterview mei Tjisse Steenstra
  • Ynterview mei Dylan Drent
  • In bysûnder seldsum momint yn de wedstriid tusken Van der Bos en Bergsma

  Lêste slaggen fan de 1e omloop

  • 1e omloop: Boomsma (15) - Baarda (16): 5-2, 6-0
  • 1e omloop: Dijkstra (13) - Attema (14): 5-5, 6-6, Attema wint
  • 1e omloop: Bergsma (11) - Zijlstra (12): 5-1, 6-2
  • 1e omloop: Van der Bos (9) - Van Zwieten (10): 5-5, 6-4
  • 1e omloop: Van Zuiden (7) - Van der Veen (8): 5-1, 6-6
  • 1e omloop: Tolsma (5) - Kingma (6): 5-1, 6-4
  • 1e omloop: Diertens (3) - Ennema (4): 5-5, 6-4
  • 1e omloop: Triemstra (1) - Boersma (2): 5-0, 6-0

  Wat bart der rûnom it fjild?

  • Bier of keatsen?
  • Fraach oan it publyk: Wa wint de PC?
  • Foar de 86e kear sit Riemer van Zon op de tribune. Dat ferfeelt noait.
  • Sfearferslach fan de earste oeren PC 2017

  Nijsfideo's

  • Hans Wassenaar nei ôfrin fan de 1e omloop
  • Menno van Zwieten nei ôfrin fan de 1e omloop
  • De want fan Van der Schoot waard ôfrûne snein yn Arum ôfkart en ek hjoed mocht hy der net mei keatse.
  • FIDEO: Hans Wassenaar krijt Klaverke Fjouwer by iepening PC
  • Iepeningstaspraak 2017

  Lotting 2017

   1. Bauke Triemstra 2. Elgar Boersma
   Alle Jan Anema Bauke Dijkstra
   Hendrik Kootstra Willem Heeringa
   -  
   3. Johan Diertens 4. Durk Ennema
   Hyltje Bosma Pieter van de Schoot
   Steven de Bruin Laas Pieter van Straten
   -  
   5. Hendrik Tolsma 6. Enno Kingma
   Allard Hoekstra Renze Pieter Hiemstra
   Sjoerd de Jong Hans Wassenaar
   -  
   7. Peter van Zuiden 8. Johannes van der Veen
   Kees van der Schoot Hendrik Jan van der Velde
   Evert Pieter Tolsma Thomas van Zuiden
   -  
   9. Gert-Anne van der Bos 10. Menno van Zwieten
   Taeke Triemstra Hylke Bruinsma
   Tjisse Steenstra Erwin Zijlstra
   -  
   11. Marten Bergsma 12. Arnold Zijlstra
   Dylan Drent Pieter Jan Plat
   Patrick Scheepstra Haye Jan Nicolay
   -  
   13. Jelte Pieter Dijkstra 14. Jelle Attema
   Pier Piersma Jacob Klaas Haitsma
   Jan Schurer Hillebrand Visser
   -  
   15. Auke Boomsma 16. Wierd Baarda
   Jelle Jaap Stiemsma Marco de Groot
   Sip Jaap Bos Douwe Anema
   -  
   (advertinsje)