PC 2017

Utslaggen 164e PC

  De útslaggen binne ek te finen op Teletekstpagina 570 (1e omloop), 571 (2e omloop), 572 (heale finale) en 573 (finale).

  1e omloop:
  Triemstra (1) - Boersma (2): 5-0, 6-0
  Diertens (3) - Ennema (4): 5-5, 6-4
  Tolsma (5) - Kingma (6): 5-1, 6-4
  Van Zuiden (7) - Van der Veen (8): 5-1, 6-6
  Van der Bos (9) - Van Zwieten (10): 5-5, 6-4
  Bergsma (11) - Zijlstra (12): 5-1, 6-2
  Dijkstra (13) - Attema (14): 5-5, 6-6, 14 wint
  Boomsma (15) - Baarda (16): 5-2, 6-0

  2e omloop:
  Triemstra (1) - Diertens (3): 5-2, 6-2
  Tolsma (5) - Van Zuiden (7): 5-2, 6-4
  Van der Bos (9) - Bergsma (11): 5-1, 6-2
  Attema (14) - Boomsma (15): 5-2, 6-2

  Heale finale:
  Triemstra (1) - Tolsma (5): 5-5, 6-4
  Van der Bos (9) - Attema (14): 5-5 6-6, 14 wint

  Finale:
  Triemstra (1) - Attema (14): 5-5, 6-6, 1 wint

  Hichtepunten finale

  Hichtepunten heale finale

  Hichtepunten fan de 2e omloop

  Lêste slaggen fan de 1e omloop

  Wat bart der rûnom it fjild?

  Nijsfideo's

  Lotting 2017

   1. Bauke Triemstra 2. Elgar Boersma
   Alle Jan Anema Bauke Dijkstra
   Hendrik Kootstra Willem Heeringa
   -  
   3. Johan Diertens 4. Durk Ennema
   Hyltje Bosma Pieter van de Schoot
   Steven de Bruin Laas Pieter van Straten
   -  
   5. Hendrik Tolsma 6. Enno Kingma
   Allard Hoekstra Renze Pieter Hiemstra
   Sjoerd de Jong Hans Wassenaar
   -  
   7. Peter van Zuiden 8. Johannes van der Veen
   Kees van der Schoot Hendrik Jan van der Velde
   Evert Pieter Tolsma Thomas van Zuiden
   -  
   9. Gert-Anne van der Bos 10. Menno van Zwieten
   Taeke Triemstra Hylke Bruinsma
   Tjisse Steenstra Erwin Zijlstra
   -  
   11. Marten Bergsma 12. Arnold Zijlstra
   Dylan Drent Pieter Jan Plat
   Patrick Scheepstra Haye Jan Nicolay
   -  
   13. Jelte Pieter Dijkstra 14. Jelle Attema
   Pier Piersma Jacob Klaas Haitsma
   Jan Schurer Hillebrand Visser
   -  
   15. Auke Boomsma 16. Wierd Baarda
   Jelle Jaap Stiemsma Marco de Groot
   Sip Jaap Bos Douwe Anema
   -  

   De Frouljus PC by Omrop Fryslân

   Woansdei 23 augustus is de dei fan de 41ste Frouljus PC; de wichtichste keatspartij foar froulju. Wa wurde opfolgers fan Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra? Omrop Fryslân docht de hiele dy op op de radio live ferslach fan de Frouljus PC yn Weidum. De wedstriid begjint om 11.00 oere.

   Utslaggen Frouljus PC

    Earste omloop

    Kuperus (1) - Krol (2): 5-5, 6-6 (partoer 2 wint)
    Tuinenga (3) - Monfils (4): 5-5, 6-6 (partoer 3 wint)
    Bruinsma (5) - Hempenius (6): 5-5, 6-6 (partoer 5 wint)
    Dijkstra (7) - Hofman (8): 5-4, 6-2
    Jansma (9) - Sweering (10): 0-5, 2-6
    Okkema (11) - Van der Meer (12): 3-5, 6-6

    Twadde omloop

    Krol (2) - Tuinenga (3): 5-4, 6-0
    Bruinsma (5) - Hofman (8): 5-4, 6-6
    Sweering (10) - Van der Meer (12): 3-5, 6-6

    Heale finale

    Krol (2) - Bruinsma (5): 5-0, 6-0
    Van der Meer (12), steand nûmer

    Finale

    Krol (2) - Van der Meer (12): 5-2, 6-4

    De Freule by Omrop Fryslân

    Op woansdei 9 augustus wurdt de Freulepartij keatst yn Wommels. De keastpartij is de belangrykste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. Dielname oan dizze partij is foar jongespartoeren fan ôfdielingen fan ’e KNKB.

    Omrop Fryslân docht fan 9.00 oere ôf ferslach fan de Freule. Klik hjir foar de radiostream en hjir foar de liveblog. Op dizze pagina fynst de útslaggen en ferslach fan dy dei werom.

    Utslaggen Freule

     Earste omloop:

     Wytmarsum (1) - Winsum (2): 3-5, 2-6
     Eksmoarre (3) - Berltsum (4): 5-0, 6-6
     Tsjom (5) - Easterein (6): 3-5, 4-6
     Damwâld (7) - Frjentsjer (8): 1-5, 6-6
     Alde Leie (9) - Reduzum (10): 0-5, 6-6
     Dronryp (11) - Doanjum (12): 5-1, 6-0
     Wjelsryp (13) - Grou (14): 0-5, 2-6
     Peins (15) - Tsjummearum (16): 2-5, 2-6
     Arum (17) - Wergea (18): 5-1, 6-4
     Minnertsgea (19) - Seisbierrum-Pitersbierrum (20): 5-2, 6-4
     Weidum (21) - Ternaard (22): 2-5, 2-6
     Baard (23) - Ferwert (24): 5-2, 6-4
     Hijum-Feinsum (25) - Goutum (26): 1-5, 0-6
     Stiens (27) - Lollum-Waaksens (28): 2-5, 4-6
     Mantgum (29) - Balk (30): 5-1, 6-0
     Folsgeare (31) - Huzum (32): 5-5, 0-6
     Gaast-Ferwâlde (33) - Jellum-Bears (34): 5-4, 6-6
     Spannum (35) - Makkum (36): 5-1, 6-4
     Eanjum (37) - Sint-Anne (38): 5-0, 6-4
     Ingelum (39) - Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk (40): 4-5, 2-6
     Boalsert (41) - Jelsum-Koarnjum-Britsum (42): 5-2, 6-0
     Achlum (43) - Wommels (44): 5-5, 6-2
     Ie (45) - Moarre-Ljussens (46): 5-0, 6-2
     De Hommerts-Jutryp (47) - Kimswert (48): 1-5, 0-6
     Menaam (49) - Bitgum (50): 5-2, 6-2
     Reahûs-Turns (51) - Penjum (52): 5-5, 2-6
     Skearnegoutum (53) - steand nûmer

     Twadde omloop:

     Skearnegoutum (53) - Winsum (2): 2-5, 4-6
     Eksmoarre (3) - Easterein (6): 5-0, 6-0
     Frentsjer (8) - Reduzum (10): 5-5, 6-6 (Reduzum wint)
     Dronryp (11) - Grou (14): 5-5, 6-0
     Tsjummearum (16) - Arum (17): 2-5, 2-6
     Minnertsgea (19) - Ternaard (22): 5-1, 6-2
     Baard (23) - Goutum (26): 5-1, 6-2
     Lollum-Waaksens (28) - Mantgum (29): 5-3, 6-4
     Huzum (32) - Gaast-Ferwâlde (33): 2-5, 2-6
     Spannum (35) - Eanjum (37): 2-5, 4-6
     Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk (40) - Boalsert (41): 1-5, 0-6
     Achlum (43) - Ie (45): 2-5, 2-6
     Kimswert (48) - Menaam (49): 1-5, 2-6
     Penjum (52) - steand nûmer 

     Tredde omloop

     Penjum (52) - Winsum (2): 1-5, 4-6
     Eksmoarre (3) - Reduzum (10): 5-0, 6-2
     Dronryp (11) - Arum (17):3-5, 6-6
     Minnertsgea (19) - Baard (23): 2-5, 2-6
     Lollum-Waaksens (28) - Gaast-Ferwâlde (33): 5-4, 6-4
     Eanjum (37) - Boalsert (41): 1-5, 2,6
     Ie (45) - Menaam (49): 1-5, 4-6

     Fjirde omloop

     Winsum (2) - Eksmoarre (3): 0-5, 6-6
     Arum (17) - Baard (23): 3-5, 6-6
     Lollum-Waaksens (28) - Boalsert (41): 5-5, 4-6
     Menaam (49) - steand nûmer

     Heale finale

     Menaam (49) -  Eksmoarre (3): 5-5, 2-6
     Baard (23) - Boalsert (41): 5-5, 0-6

     Finale

     Eksmoarre (3) - Boalsert (41): 3-5,  6-6

     (Advertinsje)