Freule 2017

De Freule by Omrop Fryslân

Op woansdei 9 augustus wurdt de Freulepartij keatst yn Wommels. De keastpartij is de belangrykste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. Dielname oan dizze partij is foar jongespartoeren fan ôfdielingen fan ’e KNKB.

Omrop Fryslân docht fan 9.00 oere ôf ferslach fan de Freule. Klik hjir foar de radiostream en hjir foar de liveblog. Op dizze pagina fynst de útslaggen en ferslach fan dy dei werom.

Utslaggen Freule

  Earste omloop:

  Wytmarsum (1) - Winsum (2): 3-5, 2-6
  Eksmoarre (3) - Berltsum (4): 5-0, 6-6
  Tsjom (5) - Easterein (6): 3-5, 4-6
  Damwâld (7) - Frjentsjer (8): 1-5, 6-6
  Alde Leie (9) - Reduzum (10): 0-5, 6-6
  Dronryp (11) - Doanjum (12): 5-1, 6-0
  Wjelsryp (13) - Grou (14): 0-5, 2-6
  Peins (15) - Tsjummearum (16): 2-5, 2-6
  Arum (17) - Wergea (18): 5-1, 6-4
  Minnertsgea (19) - Seisbierrum-Pitersbierrum (20): 5-2, 6-4
  Weidum (21) - Ternaard (22): 2-5, 2-6
  Baard (23) - Ferwert (24): 5-2, 6-4
  Hijum-Feinsum (25) - Goutum (26): 1-5, 0-6
  Stiens (27) - Lollum-Waaksens (28): 2-5, 4-6
  Mantgum (29) - Balk (30): 5-1, 6-0
  Folsgeare (31) - Huzum (32): 5-5, 0-6
  Gaast-Ferwâlde (33) - Jellum-Bears (34): 5-4, 6-6
  Spannum (35) - Makkum (36): 5-1, 6-4
  Eanjum (37) - Sint-Anne (38): 5-0, 6-4
  Ingelum (39) - Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk (40): 4-5, 2-6
  Boalsert (41) - Jelsum-Koarnjum-Britsum (42): 5-2, 6-0
  Achlum (43) - Wommels (44): 5-5, 6-2
  Ie (45) - Moarre-Ljussens (46): 5-0, 6-2
  De Hommerts-Jutryp (47) - Kimswert (48): 1-5, 0-6
  Menaam (49) - Bitgum (50): 5-2, 6-2
  Reahûs-Turns (51) - Penjum (52): 5-5, 2-6
  Skearnegoutum (53) - steand nûmer

  Twadde omloop:

  Skearnegoutum (53) - Winsum (2): 2-5, 4-6
  Eksmoarre (3) - Easterein (6): 5-0, 6-0
  Frentsjer (8) - Reduzum (10): 5-5, 6-6 (Reduzum wint)
  Dronryp (11) - Grou (14): 5-5, 6-0
  Tsjummearum (16) - Arum (17): 2-5, 2-6
  Minnertsgea (19) - Ternaard (22): 5-1, 6-2
  Baard (23) - Goutum (26): 5-1, 6-2
  Lollum-Waaksens (28) - Mantgum (29): 5-3, 6-4
  Huzum (32) - Gaast-Ferwâlde (33): 2-5, 2-6
  Spannum (35) - Eanjum (37): 2-5, 4-6
  Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk (40) - Boalsert (41): 1-5, 0-6
  Achlum (43) - Ie (45): 2-5, 2-6
  Kimswert (48) - Menaam (49): 1-5, 2-6
  Penjum (52) - steand nûmer 

  Tredde omloop

  Penjum (52) - Winsum (2): 1-5, 4-6
  Eksmoarre (3) - Reduzum (10): 5-0, 6-2
  Dronryp (11) - Arum (17):3-5, 6-6
  Minnertsgea (19) - Baard (23): 2-5, 2-6
  Lollum-Waaksens (28) - Gaast-Ferwâlde (33): 5-4, 6-4
  Eanjum (37) - Boalsert (41): 1-5, 2,6
  Ie (45) - Menaam (49): 1-5, 4-6

  Fjirde omloop

  Winsum (2) - Eksmoarre (3): 0-5, 6-6
  Arum (17) - Baard (23): 3-5, 6-6
  Lollum-Waaksens (28) - Boalsert (41): 5-5, 4-6
  Menaam (49) - steand nûmer

  Heale finale

  Menaam (49) -  Eksmoarre (3): 5-5, 2-6
  Baard (23) - Boalsert (41): 5-5, 0-6

  Finale

  Eksmoarre (3) - Boalsert (41): 3-5,  6-6

  Lotting Freule

   1. Wytmarsum 2. Winsum
   Redmer Zaagemans Wessel Hilverda
   Jorn Hofstra Hessel Postma
     Sipco Greidanus
   ------------------------------ ------------------------------
   3. Eksmoarre 4. Berltsum
   Pieter Jan Leijenaar Allard van Wigcheren
   Albert Feenstra Thomas Dijkstra
   Jelmer Dijkstra Wytze Wassenaar
   ------------------------------ ------------------------------
   5. Tsjom 6. Easterein
   Steven Koster Bauke Reijnhoudt
   Redmer Cnossen Kees van der Horst
   Robin Benders Rutger Wiersma
   ------------------------------ ------------------------------
   7. Damwâld 8. Frjentsjer
   Jorn Hoekstra René de Haan
   Sieuwe Kazimier Siard Bloemsma
   Anne Jelmer Hellinga Jort Norder
   ------------------------------ ------------------------------
   9. Alde Leie 10. Reduzum
   Gerrit Lieuwe v.d. Plaats Jesper Tolsma
   Fabian Cuperus Bouke Andries Boersma
   Hidde Zijlstra Hessel de Ree
   ------------------------------ ------------------------------
   11. Dronryp 12. Doanjum
   Taeke Hofman Martin Schinkel
   Jasper Jager Folkert Postma
   Lucas Postma Sander Spoelstra
   ------------------------------ ------------------------------
   13. Wjelsryp 14. Grou
   Rudmer Scharringa Werner Veenstra
   Tim te Velthuis Stan van den Berg
   Tjerk Smink Tjardi Hoeksma
   ------------------------------ ------------------------------
   15. Peins 16. Tsjummearum
   Wytse Vollema Jelle Pieter van de Walt
   Rimar Looge Hylke Jan van de Walt
   Wessel van Wier Jurre Broekstra
   ------------------------------ ------------------------------
   17. Arum 18. Wergea
   Germ Epema Jesse Ypma
   Jorrit Tolsma Hedser Mud
   Dirk-Henk Kuipers Bote Groen
   ------------------------------ ------------------------------
   19. Minnertsgea 20. Seisbierrum-Pitersbierrum
   Hidde Poelstra Alwin Boschma
   Geert Siegersma Rene van der Walt
   Jeroen Haarsma Marten Jansen
   ------------------------------ ------------------------------
   21. Weidum 22. Ternaard
   Yme Kramer Simon van der Weg
   Æbe Haima Almer Zijlstra
   Pier Koopmans Germer van der Weg
   ------------------------------ ------------------------------
   23. Baard 24. Ferwert
   Geert Reitsma André van Dijk
   Durk Hoogma Wybe Kor Pijnacker
   Stefan van der Meer Marco van Dijk
   ------------------------------ ------------------------------
   25. Hijum-Feinsum 26. Goutum
   Thomas Beeksma Wessel v.d. Woud
   Arjan van der Wal Redmer Wijnstra
   Giancarlo Teitsma Jarno Hoonstra
   ------------------------------ ------------------------------
   27. Stiens 28. Lollum-Waaksens
   Jelger van der Meulen Sietze Bouma
   Rick Hayma Germ Pyt van Popta
   Wilke van der Meulen Gabe-Jan van Popta
   ------------------------------ ------------------------------
   29. Mantgum 30. Balk
   Arjen Talsma Jelte Hotsma
   Ignas Dijkstra Johan Rienstra
   Gjalt Sjirk de Groot Gerben Jelke Gerbrandy
   ------------------------------ ------------------------------
   31. Folsgeare 32. Huzum
   Wiebren Posthuma Allard Dijkstra
   Matthijs Beuckens Dennis Reekers
   Feike Douwe Zijlstra Keanu Braaksma
   ------------------------------ ------------------------------
   33. Gaast-Ferwâlde 34. Jellum-Bears
   Douwe Lycklama à Nijeholt Harold de Boer
   Dooitze de Boer Jurjen Miedema
   Gerben de Boer Wiebe Siemen Leenstra
   ------------------------------ ------------------------------
   35. Spannum 36. Makkum
   Simon van der Vaart Ingmar Wijma
   Jeroen de Boer Lars Onrust
   Jasper de Boer Ype Bert van der Logt
   ------------------------------ ------------------------------
   37. Eanjum 38. Sint-Anne
   Gerwin Dijkstra Jesse Kroondijk
   Gerrit Dijkstra Jorrit Boersma
   Sytse Koree Chris Miedema
   ------------------------------ ------------------------------
   39. Ingelum 40. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk
   Menno Osinga Dylan Cuperus
   Remco Osinga Hendrik Willem van der Vorst
   Jurrit Osinga Douwe Pieter Kuiper
   ------------------------------ ------------------------------
   41. Boalsert 42. Jelsum-Koarnjum-Britsum
   Hidzer Bogaard Anco Vroom
   Jelle Cnossen Rimar Nicolay
   Menno Galama Jelte Agema
   ------------------------------ ------------------------------
   43. Achlum 44. Wommels
   Michiel Anema Wytse Yntema
   Jort de Jong Wessel Schraa
   Arjan Oevering Wesley van de Wint
   ------------------------------ ------------------------------
   45. Ie 46. Moarre-Ljussens
   Marten Wouda Siebe Feenstra
   Jelle de Boer Arjen Schregardus
   Andele Veltman Jan Berend Sipma
   ------------------------------ ------------------------------
   47. De Hommerts-Jutryp 48. Kimswert
   Aizo Veltman Jurjen Fokkema
   Redmer Huitema Martijn Wiersma
   Jelger de Boer Karel Monfils
   ------------------------------ ------------------------------
   49. Menaam 50. Bitgum
   Erik Minne Cats Paul Dijkstra
   Youri de Groot Gerard de Vries
   Mark Polstra Jelmer de Vries
   ------------------------------ ------------------------------
   51. Reahûs-Turns 52. Penjum
   Jeffrey van der Werf Keimpe Dijkstra
   Arjen Schaap Tsjamke de Witte
   Bote Altenburg Arjan Lok
   ------------------------------ ------------------------------
   53. Skearnegoutum  
   Mark Akkerman  
   Remco Zeilstra  
   Klaas Jan Oosterbaan  
   (Advertinsje)