Keatsen

De Frouljus PC by Omrop Fryslân

Woansdei 23 augustus is de dei fan de 41ste Frouljus PC; de wichtichste keatspartij foar froulju. Wa wurde opfolgers fan Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra? Omrop Fryslân docht de hiele dy op op de radio live ferslach fan de Frouljus PC yn Weidum. De wedstriid begjint om 11.00 oere.

(advertinsje)

Utslaggen Frouljus PC

  Earste omloop

  Kuperus (1) - Krol (2): 5-5, 6-6 (partoer 2 wint)
  Tuinenga (3) - Monfils (4): 5-5, 6-6 (partoer 3 wint)
  Bruinsma (5) - Hempenius (6): 5-5, 6-6 (partoer 5 wint)
  Dijkstra (7) - Hofman (8): 5-4, 6-2
  Jansma (9) - Sweering (10): 0-5, 2-6
  Okkema (11) - Van der Meer (12): 3-5, 6-6

  Twadde omloop

  Krol (2) - Tuinenga (3): 5-4, 6-0
  Bruinsma (5) - Hofman (8): 5-4, 6-6
  Sweering (10) - Van der Meer (12): 3-5, 6-6

  Heale finale

  Krol (2) - Bruinsma (5): 5-0, 6-0
  Van der Meer (12), steand nûmer

  Finale

  Krol (2) - Van der Meer (12): 5-2, 6-4

  Lotting 41ste Frouljus PC

   1.  2. 
   Joukje Kuperus Louise Krol
   Maaike Osinga Imke van der Leest
   Iris van der Veen Sjanet Wijnia
   ------------------------------ ------------------------------
   3. 4. 
   Ilse Tuinenga Anne Mofils
   Wiljo Sijbrandij Nynke Sijbrandij
   Manon Scheepstra Marrit Zeinstra
   ------------------------------ ------------------------------
   5. 6.
   Anna-Brecht Bruinsma Nicole Hempenius
   Mariska Hoogland Sandra Hofstra
   Rianne Melissa Hiemstra Harmke Siegersma
   ------------------------------ ------------------------------
   7. 8.
   Tineke Dijkstra Elly Hofman
   Hermine Sytema Marte Altenburg
   Jeske de Boer Martzen Deinum
   ------------------------------ ------------------------------
   9. 10.
   Jeanette Jansma Jildou Sweering
   Sigrid de Jong Martine Tiemersma
   Marije Hellinga Jennie Terpstra
   ------------------------------ ------------------------------
   11. 12.
   Sietske Okkema Marije van der Meer
   Marije Hiemstra Klasine Huistra
   Nynke Sinnema Annelien Broersma
   ------------------------------ ------------------------------

   It keatsen by Omrop Fryslân

   • Omrop Fryslân sit der boppe-op

   Wa keatst 'm en wa kriget him werom?
   By de ien begjint it al moannen foarôfgeand oan de PC. Stadichoan rint de koarts op de fjilden op. By de oar begjint it op de moandei fan de lotting. As de kommisje mei de hege huodden it fjild op komt op de fiifde woansdei yn july, begjint it foar de measten pas écht. Op woansdei 2 augustus is de PC live op radio, telefyzje en online te folgjen. Fierder kinst fia de radio meiharkje mei de lotting op 31 july. Ek binne der foarôfgeand fjouwer PC kafees: 28, 29, 30 july en 1 augustus. De keatstradysje, fan begjin oant ein en alle pikefelmominten dy’t dêr by komme, Omrop Fryslân is derby.

   (advertinsje)