Wat ha Escher en dunen mei helmgers mei-elkoar te meitsjen? | via Omrop Fryslân