Plan foar eilantsjes foar de kust by Makkum | via Omrop Fryslân