Harkje nei Jan-Dirk van Ravesteijn, inisjatyfnimmer fan de nije beurs Stend | via Omrop Fryslân