Fryske Gea set yn op behâld erfgoed lykas einekoaien | via Omrop Fryslân