It lân fan moarn freget de moed fan hjoed

  In man stiet moarns betiid op de seedyk en sjocht prakkesearjend út oer de kwelders. Yn it tsjuster wurde letters op de seedyk skreaun. As de kamera útzoomt, is 'It lân fan moarn freget de moed fan hjoed' te lêzen.

  Yn de FryslânDOK-searje 'Berchrede fan it flakke lân' komme acht tinkers oan it wurd oer har ideeën oer de wrâld nei corona. FryslânDOK is sneons op NPO2 te sjen (om 15.30 oere) mei in werhelling op de sneins (om 13.10 oere). Op Omrop Fryslân is it programma op sneins te sjen (om 17.00 en dêrnei alle oeren yn de werhelling)

  Wolst it hiele artikel oer dit ferhaal achter de kwoot lêze? Sjoch it hjir!

   Kom fierder by Omrop Fryslân. Mei ferhalen dy't we graach foar jimme meitsje. Ferhalen fan en mei Friezen dy't alle dagen foarby komme op radio, telefyzje en online op web en app of ús sosjale mediakanalen.
   Kwoots út in oantal fan dy ferhalen hasto miskien al earne yn Fryslân lâns de dyk of yn in bushokje sjoen. Fryslân is in provinsje mei in lange tradysje yn it fertellen fan ferhalen.

   (Advertinsje)